VODEĆEM PROIZVOĐAČU

Pro­da­ja bla­go ve­ća PIVA DO­BIT RAS­LA 12% ////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač piva An­he­user-Bus­ch InBev os­tva­rio je po­rast do­bi­ti u dru­gom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju za go­to­vo 12 pos­to, uz rast pro­da­je za je­dan pos­to. Kom­pa­ni­ja ko­ja pro­izvo­di vi­še od če­t­vr­ti­ne ukup­nih svjet­skih ko­li­či­na piva, us­mje­riv­ši po­tro­ša­če na skup­lja piva, pri­ho­de je po­ve­ća­la za pet pos­to. Do­bit pri­je ka­ma­ta, opo­re­zi­va­nja, de­pre­ci­ja­ci­je i amor­ti­za­ci­je (EBITDA), uz is­klju­če­na va­lut­na kre­ta­nja, sko­či­la je 11,8 pos­to, na 5,35 mi­li­jar­di do­la­ra. Na dva naj­ve­ća tr­ži­šta - SAD-u i Bra­zi­lu - za­bi­lje­žen je pad pro­da­je.

U SAD-u pad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.