DIONICU FACEBOOKA

IZ­VJEŠ­ĆE LANSIRALO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fa­ce­bo­ok je u dru­gom tro­mje­se­čju os­tva­rio pri­ho­de od 9,3 mi­li­jar­de do­la­ra, 45 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, a ka­ko je snaž­no po­ras­la i do­bit, ci­je­na di­oni­ce naj­ve­će svjet­ske druš­tve­ne mre­že do­seg­nu­la je re­kord­ne ra­zi­ne od 173 do­la­ra. Pre­ma objav­lje­nom iz­vješ­ću, do­bit Facebooka do­seg­nu­la je u pro­tek­lom kvar­ta­lu 3,9 mi­li­jar­di do­la­ra, što je 71 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je. Pri­tom su prihodi od ogla­ša­va­nja porasli za vi­še od 50 pos­to, na go­to­vo osam mi­li­jar­di do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.