Su­rad­nja Hr­vat­ske po­šte i Hr­vat­skog za­vo­da za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje

Pro­jekt Bez na­pla­te po­šta­ri­ne u 307 po­štan­skih ure­da pre­da­ja zah­tje­va za pra­va iz mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­nja i do­pla­tak za dje­cu

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ -

Zah­tje­vi i do­ku­men­ta­ci­ja po­treb­ni za os­tva­ri­va­nje pra­va iz mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­nja i pra­va na do­pla­tak za dje­cu mo­gu se pre­da­ti, bez na­pla­te po­šta­ri­ne, u jed­nom od 307 po­štan­skih ure­da na po­dru­čju pet žu­pa­ni­ja. Us­to, ko­ris­ni­ci mo­gu u ure­di­ma za­tra­ži­ti i ti­ska­ni­ce zah­tje­va za us­lu­ge HZMO-a, pre­da­va­ti pod­ne­ske te do­bi­ti po­t­vr­du o za­prim­lje­nom pod­ne­sku. Pi­lot-pro­jekt Hr­vat­ske po­šte i Hr­vat­skog za­vo­da za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje pro­vo­di se u Lič­ko­senj­skoj, Za­dar­skoj, Ši­ben­sko-knin­skoj, Split­sko­dal­ma­tin­skoj i Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji. Bli­zi­na i dos­tup­nost po­štan­skih ure­da znat­na su pred­nost, jer mno­gi ko­ris­ni­ci vi­še ne mo­ra­ju pu­to­va­ti u ve­ća mjes­ta ka­ko bi pre­da­li zah­tje­ve.

U po­šta­ma gra­đa­ni mo­gu pre­da­ti sve zah­tje­ve ko­je su do sa­da pre­da­va­li u is­pos­ta­va­ma ili po­druč­nim služ­ba­ma, od­nos­no po­druč­nim ure­di­ma Hr­vat­skog za­vo­da za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje, na pri­mjer: - zah­tjev za priz­na­nje pra­va

na do­pla­tak za dje­cu - zah­tjev za izdavanje po­t­vr­de

o sta­žu i pla­ći - zah­tjev za priz­na­nje pra­va na sta­ros­nu ili pri­je­vre­me­nu sta­ros­nu mi­ro­vi­nu zah­tjev za ut­vr­đi­va­nje mi­ro­vin­skog

sta­ža - zah­tjev za izdavanje po­t­vr­de

o vi­si­ni mi­ro­vi­ne. Po­s­ljed­njih godina po­štan­ski ure­di do­živ­lja­va­ju ve­li­ke pro­mje­ne. Da­nas gra­đa­ni, uz po­štan­ske us­lu­ge te us­lu­ge plat­nog pro­me­ta, u ure­di­ma Hr­vat­ske po­šte mo­gu ugo­vo­ri­ti broj­ne fi­nan­cij­ske us­lu­ge – od kre­di­ta do osi­gu­ra­nja.

U po­štan­skom ure­du mo­že se pod­ni­je­ti i zah­tjev za otoč­ne is­kaz­ni­ce, a že­le li ko­ris­ni­ci di­gi­tal­ne us­lu­ge, osim već poz­na­tog evo­tva – je­di­ne pot­pu­no pre­no­si­ve us­lu­ge di­gi­tal­ne te­le­vi­zi­je u Hr­vat­skoj – mo­gu otvo­ri­ti ra­čun za ePo­štu.

Mo­bil­na apli­ka­ci­ja ePo­šta omo­gu­ća­va pla­ća­nje ra­ču­na, pri­ma­nje i sla­nje di­gi­tal­nih pi­smov­nih po­ši­lja­ka te pris­tup sus­ta­vu eGra­đa­ni. Mi­si­ja je Hr­vat­ske po­šte bi­ti gra­đa­ni­ma na us­lu­zi, a ka­ko bi do­dat­no os­tva­ri­la za­da­ne ci­lje­ve tvrt­ke, Hr­vat­ska po­šta po­kre­će no­ve pro­jek­te i nas­tav­lja ra­zvi­ja­ti su­rad­nju s ti­je­li­ma dr­žav­ne i jav­ne upra­ve.

U POŠTI SE MO­GU OBAVITI US­LU­GE KO­JE NUDE ISPOSTAVE I PODRUČNE SLUŽBE HZMO-a, ŠTO UKLJU­ČU­JE I IZDAVANJE PO­T­VR­DA I TISKANICA NA ZAH­TJEV

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.