BLOK DIONICOM HT-A

CROBEX I DA­LJE RAS­TE,

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TOMISLAV PILI

Iz­vješ­ća do­ma­ćih kom­pa­ni­ja do­ni­je­la su nas­ta­vak po­zi­tiv­nih kre­ta­nja na Za­gre­bač­koj bur­zi. U če­t­vr­tak je CROBEX oja­čao dalj­njih 0,47 pos­to na 1888 bo­do­va či­me je glav­no di­onič­ko mje­ri­lo pro­du­ži­lo raz­dob­lje bez gu­bit­ka vri­jed­nos­ti na sed­mi dan. CROBEX10 oja­čao je 0,39 pos­to, a za­us­ta­vio se na 1119 bo­do­va. Ukup­ni pro­met do­seg­nuo je go­to­vo 17 mi­li­ju­na ku­na, pr­vens­tve­no zbog blok-tran­sak­ci­je s 50.000 di­oni­ca Hr­vat­skog te­le­ko­ma za de­vet mi­li­ju­na ku­na te če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na obvez­nič­kog pro­me­ta. Di­onič­ki pro­met iz­no­sio je če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, a naj­lik­vid­ni­ji je s 1,9 mi­li­ju­na ku­na bio Va­la­mar Ri­vi­era os­la­biv­ši 1,1 pos­to na 43,53 ku­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.