Za di­oni­ča­re vi­še ne­go iz­daš­na 2017. go­di­na

Do­bre di­vi­den­de Vo­de­će hr­vat­ske kom­pa­ni­je po­čas­ti­le vlas­ni­ke ve­ćim is­pla­ta­ma do­bi­ti

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Re­kor­dan iz­nos iz­dvo­ji­la je Za­ba ko­ja je na­kon lanj­skog pos­ta go­to­vo svih 1,7 ml­rd. ku­na do­bi­ti od­lu­či­la is­pla­ti­ti

Kraj sr­p­nja vri­je­me je obja­va po­lu­go­diš­njih pos­lov­nih re­zul­ta­ta, a za dio di­onič­kih dru­šta­va još tra­je i se­zo­na glav­nih skup­šti­na i/li is­pla­ta di­vi­den­da.

Neg­dje u ovo do­ba la­ni di­oni­ča­ri­ma Le­da i Jam­ni­ce s po­zi­vi­ma na ko­lo­vo­ške glav­ne skup­šti­ne naj­av­lje­ne su i po­ve­ća­ne di­vi­den­de: Le­do 425 ku­na po di­oni­ci ili ukup­no 133 mi­li­ju­na, a Jam­ni­ca 2197 ku­na po di­oni­ci ili ne­što ma­nje od 50 mi­li­ju­na ukup­no.

Di­oni­ča­re Agro­ko­ro­vih sas­tav­ni­ca, kao i kom­pa­ni­ja ko­je su pos­lov­no zna­čaj­ni­je iz­lo­že­ne kon­cer­nu, da­nas vi­še bri­nu ne­ke dru­ge bri­ge, a za Agro­ko­ro­ve kom­pa­ni­je još se če­ka­ju i re­vi­di­ra­na iz­vješ­ća za 2016. No, op­će­ni­to je u po­gle­du di­vi­den­di ova go­di­na za di­oni­ča­re iz­daš­ni­ja ne­go proš­la.

Re­kor­dan iz­nos za is­pla­tu di­oni­ča­ri­ma iz­dvo­ji­la je Za­gre­bač­ka ban­ka ko­ja je na­kon lanj­skog di­vi­den­d­nog pos­ta go­to­vo svih 1,7 mi­li­jar­di ku­na do­bi­ti 2016. od­lu­či­la is­pla­ti­ti kroz 5,30 ku­na di­vi­den­de po di­oni­ci.

Ka­ko je u ru­ka­ma stra­nih vlas­ni­ka vi­še od 96 pos­to di­oni­ca, sa­mo je ma­li dio di­vi­den­de za­vr­šio kod os­ta­lih od­nos­no do­ma­ćih di­oni­ča­ra, ali na to­li­ku svo­tu i ne­ko­li­ko vlas­nič­kih pos­to­ta­ka zna­či res­pek­ta­bil­nih 65 mi­li­ju­na ku­na di­vi­den­de.

Ka­ko Za­ba pred­nja­či i vi­si­nom pla­sma­na Agro­ko­ru, to je svoj odraz do­bi­lo u pa­du po­lu­go­diš­njih re­zul­ta­ta, a ho­će li to zna­či­ti i no­vo pa­uzi­ra­nje od di­vi­den­de, vi­djet će se do­go­di­ne. Vo­de­će ban­ke ma­hom ima­ju dos­ta na­kup­lje­ne za­dr­ža­ne do­bi­ti, pa je ta­ko npr. Pri­vred­na ban­ka uz ovo­go­diš­nju is­pla­tu 481 mi­li­jun ku­na di­vi­den­de (30 pos­to do­bi­ti 2016.) pod­sje­ti­la na još 8,5 mi­li­jar­di ku­na aku­mu­li­ra­ne za­dr­ža­ne do­bi­ti.

Od kom­pa­ni­ja na či­je pos­lo­va­nje ne­ma­li utje­caj ima kri­za Agro­ko­ra, ne­ke su ove go­di­ne odus­ta­le od is­pla­te do­bi­ti, a kod ne­kih to oči­to i ni­je bi­lo stvar iz­bo­ra. Pri­mje­ri­ce, Gra­no­lio je još la­ni is­pla­ći­vao di­vi­den­du, a da­nas je u pred­ste­ča­ju.

Fran­ck je pak za­okup­ljen do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom, dok je Me­di­ka una­toč so­lid­nom iz­no­su is­ka­za­ne do­bi­ti 2016. (49 mil. ku­na) ta­ko­đer od­lu­či­la ras­po­re­di­ti je u za­dr­ža­nu dobit. No, ne­ki su, po­put Atlan­tic gru­pe ili Po­drav­ke, os­ta­li pri lanj­skim ra­zi­na­ma di­vi­den­di; Atlan­tic na 13,5 ku­na po di­oni­ci ili ukup­no 45 mi­li­ju­na (iz za­dr­ža­ne do­bi­ti pri­jaš­njih go­di­na), a Po­drav­ka se­dam ku­na po di­oni­ci ili ne­pu­nih 50 mil. ku­na. Kraš je pak la­ni ‘pre­sko­čio’ is­pla­tu di­vi­den­de, a na ovo­go­diš­njoj skup­šti­ni pot­kraj ko­lo­vo­za od­lu­či­vat će o 8 ku­na di­vi­den­de. Ne­što vi­še do­bi­ti ne­go la­ni za dis­tri­bu­ci­ju di­oni­ča­ri­ma ove su go­di­ne na­mi­je­ni­li i u Adri­su; na­kon lanj­skih 15 ove go­di­ne im je već is­pla­će­no (bru­to) 17 ku­na po di­oni­ci ili 279 mi­li­ju­na ukup­no. Is­to­dob­no, iz kom­pa­ni­je su uz po­lu­go­diš­nje re­zul­ta­te naj­a­vi­li i ka­ko su uz or­gan­ski rast spremni i za ula­ga­nja u no­ve akvizicije. S pos­te­pe­nim ras­tom di­vi­den­de nas­tav­lja i Va­la­mar, ko­ji ju je po­ve­ćao s lanj­skih 0,60 na 0,80 ku­na po di­oni­ci ili ne­što vi­še od 100 mi­li­ju­na ku­na ukup­no. Rast di­vi­den­de bi­lo je i opre­dje­lje­nje AD Plas­ti­ca s vi­še od 35 mi­li­ju­na ku­na di­vi­den­de (8,50 kn po di­oni­ci), a vi­še ne­go la­ni za is­pla­tu je na­mi­je­nio i HUP Za­greb (s 15 na 16 kn po di­oni­ci), Atlas ne­kret­ni­ne (sa 4,10 na 5), Au­toHr­vat­ska (sa 17 na 22), Ili­ri­ja (s 18 na 20), ne­ke Kon­ča­re­ve tvrt­ke i sl.

U smis­lu po­li­ti­ke di­vi­den­da me­đu naj­pre­dvid­lji­vij­ma je Eric­sson N. Tes­la, ko­ji i ove go­di­ne di­oni­ča­re po­čas­tio re­dov­nom plus iz­van­red­nom di­vi­den­dom, ali ukup­no ipak 10pos­to ma­nje ne­go la­ni (90 pre­ma lanj­skih 100 ku­na). Una­toč te­ori­ja­ma pre­ma ko­ji­ma su di­vi­den­d­ne po- li­ti­ke kom­pa­ni­ja za­pra­vo ne­utral­ne za di­oni­ča­re (pri­nos od di­vi­den­di kroz is­pla­te di­je­la vri­jed­nos­ti vs. po­rast vri­jed­nos­ti di­oni­ce kroz re­inves­ti­ra­nje do­bi­ti), za mno­ge je ula­ga­če ona ipak važ­na, a mno­gi pri­tom pre­fe­ri­ra­ju i pre­dvi­di­vost. Zbog na­put­ka o is­pla­ti 60 pos­to do­bi­ti 2016. ko­ji je Vla­da po­čet­kom go­di­ne da­la kom­pa­ni­ja­ma u pre­te­ži­to dr­žav­nom vlas­niš­tvu, dr­žav­ni pro­ra­čun bit će je­dan od naj­ve­ćih di­vi­den­d­nih do­bit­ni­ka ove go­di­ne. Uz HEPo­vih 794 mi­li­ju­na ku­na (s tim da je 600 upla­će­no pro­ra­ču­nu ovaj mje­sec, a 194 će do kra­ja go­di­ne), dr­ža­va će usko­ro pri­ho­do­va­ti i glav­ni­nu od 166 mi­li­ju­na ku­na di­vi­den­de Ja­na­fa, a pri­pa­da­ju­ćih joj 67 mi­li­ju­na ku­na iz do­bi­ti Ine (u ko­joj, do­du­še, RH ni­je naj­ve­ći di­oni­čar) već je do­bi­la. Na­kon va­la proš­lo­tjed­nih obja­va po­lu­go­diš­njih iz­vješ­ća, da­nas će Za­gre­bač­ku bur­zu zap­ljus­nu­ti glav­ni­na pre­os­ta­lih iz­vješ­ća ko­ja će upot­pu­ni­ti sli­ku kre­ta­nja pos­lov­nih re­zul­ta­ta u ovoj go­di­ni. To će ba­rem ugru­bo sig­na­li­zi­ra­ti i iz­daš­nost di­vi­den­di u idu­ćoj go­di­ni, s tim da zbog slu­ča­ja Agro­kor ipak tre­ba ra­ču­na­ti s vi­še ne­iz­vjes­nos­ti.

Ako je su­di­ti pre­ma Smjer­ni­ca­ma eko­nom­ske i fi­skal­ne po­li­ti­ke, na­kon la­ni os­tva­re­nih 7,2 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da od po­re­za na dobit, u Vla­di su za ovu go­di­nu pro­ji­ci­ra­li pri­bliž­no jed­nak iz­nos, a za idu­ću 8,6 mi­li­jar­di ku­na. Do­du­še, u pr­voj tre­ći­ni ove go­di­ne di­na­mi­ka na­pla­te tog po­re­za je bli­ža plan­skoj broj­ci za 2018., ali i is­ta ra­zi­na do­go­di­ne či­ni se dos­ta op­ti­mis­tič­nom. Ka­ko bi­lo, u Vla­di tu pro­jek­ci­ju te­me­lje na “za­bi­lje­že­nim po­zi­tiv­nim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma po­du­ze­ća ti­je­kom 2017., kao i učin­ku iz­mje­na u sus­ta­vu po­re­za na dobit, po­naj­pri­je uki­da­nja olak­ši­ca za re­inves­ti­ra­nu dobit”.

S.S./PIXSELL

Naj­vi­še di­vi­den­de u pro­ra­čun od HEP-a, Ja­na­fa i Ine

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.