PET PUTA VEĆI PRIHOD HOTELA MEDORA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ho­te­li Medora u pr­vih šest mje­se­ci os­tva­ri­li su prihod od 16,7 mi­li­ju­na ku­na, a go­to­vo pe­te­ros­tru­ko po­ve­ća­nje pri­ho­da u od­no­su na lanj­sku pred­se­zo­nu mo­gu za­hva­li­ti no­vom kom­plek­su Medora Au­ri Fa­mily Be­ach Re­sor­tu, ko­ji je otvo­ren la­ni u sr­p­nju. Oče­ki­va­no za pr­vi dio go­di­ne, ho­tel­ska ku­ća pos­lu­je u gu­bit­ku od oko 7 mi­li­ju­na ku­na. Tvrt­ka ko­ja je na­kon pred­ste­čaj­ne na­god­be i nak­nad­nog pres­la­gi­va­nja od proš­le je­se­ni u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Agram Inves­ta u lip­nju je do­bi­la zad­nji dio pot­po­re EU od ukup­no 9,5 mil. ku­na za re­kons­truk­ci­ju hotela Mi­ner­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.