SPREMNI SU ZA AKVIZICIJE U POSLOVIMA KO­JI­MA SE BAVE

Adris Gru­pa Adris ima 167 mil. kn ne­to do­bi­ti, na Cro­atia osi­gu­ra­nje od­no­si se 102 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARINA ŠUNJERGA/VL VALENTINA WIESNER MIJIĆ/VL

Pro­fit CO-a veći je 37 pos­to ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni; pre­mi­ja je u ži­vot­nom osi­gu­ra­nju ras­la 3,3 pos­to, u ne­ži­vot­nom 2,5 pos­to

Adris Gru­pa u pr­vih je šest mje­se­ci pos­lo­va­la sa 167 mi­li­ju­na ku­na ne­to do­bi­ti, a naj­ve­ći dio te do­bi­ti os­tva­ri­lo je Cro­atia osi­gu­ra­nje. Za­hva­lju­ju­ći ras­tu bro­ja no­će­nja os­tva­re­nih u nji­ho­voj ho­tel­skoj ku­ći Ma­is­tri sve tvrt­ke u sas­ta­vu ro­vinj­ske kom­pa­ni­je pos­lo­va­le su po­zi­tiv­no i u po­la go­di­ne os­tva­ri­le su 2,54 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da.

Sve tvrt­ke po­zi­tiv­ne

“Adris inves­ti­ra. Ja­ča kon­ku­rent­nost svo­jih pos­lo­va i pro­izvo­da, stva­ra no­va rad­na mjes­ta i vri­jed­nost svo­jim di­oni­ča­ri­ma. Re­zul­ta­ti ko­je os­tva­ru­ju Adri­so­ve tvrt­ke naj­bo­lja su po­t­vr­da učin­ko­vi­tos­ti na­še vi­še­go­diš­nje stra­te­gi­je ula­ga­nja u du­go­roč­ne odr­ži­ve i ras­tu­će pos­lo­ve. Uz or­gan­ski rast, spremni smo i za no­ve akvizicije, oso­bi­to u poslovima ko­ji­ma se ba­vi­mo”, po­ru­ka je naj­ve­ćeg po­je­di­nač­nog vlas­ni­ka i pred­sjed­ni­ka Upra­ve Adris gru­pe An­te Vla­ho­vi­ća. S ob­zi­rom na se­zo­nal­nost tu­ris­tič­ke dje­lat­nos­ti do lip­nja je naj­vi­še po­vuk­lo Cro­atia osi­gu­ra­nje ko­je i da­lje dr­ži 32,1 pos­to hr­vat­skog tr­ži­šta osi­gu­ra­nja, a u pr­vih je šest mje­se­ci os­tva­ri­lo ne­to dobit 102 mi­li­ju­na ku­na, 37 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni. Ukup­na za­ra- ču­na­ta bru­to pre­mi­ja ras­la im je 2,7 pos­to, na 1,85 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga se na ne­ži­vot­na osi­gu­ra­nja od­no­si 1,48 mi­li­jar­di ku­na, uz rast od 2,5 pos­to, a na ži­vot­na 369,2 mi­li­ju­na ku­na, uz rast od 3,3 pos­to. Res­truk­tu­ri­ra­njem su po­bolj­ša­li i efi­kas­nost pos­lo­va­nja – od­nos ukup­nih ra­sho­da i za­ra­đe­ne pre­mi­je iz­no­si 99 i če­ti­ri je pos­tot­na bo­da bo­lji ne­go la­ni.

Broj no­će­nja ras­te 19 pos­to

Ma­is­tra je ima­la rast no­će­nja od čak 19 pos­to, ali i rast pro­sječ­ne ci­je­ne tih no­će­nja za tri pos­to pa su pri­ho­di sko­či­li 19 pos­to. Ti­je­kom go­di­ne u ne­ko­li­ko hotela i u kam­po­ve Ma­is­tra će ulo­ži­ti 450 mi­li­ju- na ku­na, a da će se­zo­na bi­ti iz­vr­s­na naj­av­lju­je i bo­oking ko­ji po­ka­zu­je rast od 18 pos­to u od­no­su na 2016. Ma­is­trin ho­tel Hil­ton u Du­brov­ni­ku imao je ta­ko­đer rast od 19 pos­to u pri­ho­di­ma, ali čak 73 pos­to ve­ću ne­to dobit.

Cro­ma­ris pak bi­lje­ži plus od osam mi­li­ju­na ku­na pri če­mu je tvrt­ka ko­ja se ba­vi uz­go­jem ri­be po­ra­di­la na učin­ko­vi­tos­ti, dok su pri­ho­di os­ta­li na is­toj ra­zi­ni kao i la­ni.

Ve­ći­nu od go­to­vo 80 pos­to pri­ho­da tvrt­ka os­tva­ru­je pro­da­jom u ino­zem­s­tvu.

GO­RAN STANZL/ PIXSELL

An­te Vla­ho­vić naj­ve­ći je po­je­di­nač­ni vlas­nik i pred­sjed­nik Upra­ve Adris gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.