Blue Bo­ost za ja­ču ma­ri­kul­tu­ru u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji

Kre­će na je­sen Pro­jekt vri­je­dan 1,5 mil. ku­na fi­nan­ci­ra se iz fon­do­va EU, a pri­ja­vi­la ga je proš­le go­di­ne Žu­pa­nij­ska ko­mo­ra Za­dar

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od je­se­ni kre­će pro­ved­ba pro­jek­ta Blue Bo­ost za ja­ča­nje ino­va­cij­skih ka­pa­ci­te­ta mi­kro­po­du­ze­ća, ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća iz tra­di­ci­onal­nih te no­vih sek­to­ra u pla­vom ras­tu, po­put ri­bar­stva, bro­do­grad­nje, ma­ri­kul­tu­re i bi­oteh­no­lo­gi­je. Pro­jekt vri­je­dan 1,5 mi­li­jun ku­na fi­nan­ci­ra se iz fon­do­va EU, a pri­ja­vi­la ga je proš­le go­di­ne Žu­pa­nij­ska ko­mo­ra Za­dar Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re.

Tvrt­ke za pre­ra­du ri­be u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji za­uzi­ma­ju vo­de­ću po­zi­ci­ju u ri­bar­stvu Hr­vat­ske. Ri­bar­ska flo­ta ima oko 600 plo­vi­la, a u ukup­nom ulo­vu ri­be i os­ta­lih mor­skih or­ga­ni­za­ma u Hr­vat­skoj udio Za­dar­ske žu­pa­ni­je iz­no­si 47 pos­to, dok udio u ukup­nom uz­go­ju ri­be iz­no­si 60 pos­to. U dje­lat­nos­ti ri­bar­stva i uz­go­ja ri­ba ima­ju oko 400 re­gis­tri­ra­nih ma­lih i sred­njih tvrt­ki te vo­de­ću po­zi­ci­ju u uz­go­ju bi­je­lih ri­ba i tu­na. “Sve su to raz­lo­zi za dalj­nji ra­zvoj i ino­va­tiv­ni smjer ovog di­je­la gos­po­dar­stva, zbog ko­jih se ŽK Za­dar od­lu­či­la na raz­ra­du i pri­ja­vu pro­jek­ta Blue Bo­ost na na­tje­čaj pro­gra­ma EU In­ter­reg Adri­on 20142020“, ka­že De­nis Ikić, di­rek­tor ŽK Za­dar. Pro­jekt će tra­ja­ti 22 mje­se­ca, a pro­vo­dit će se u su­rad­nji s pet part­ner­skih or­ga­ni­za­ci­ja iz Ita­li­je, Grč­ke i Al­ba­ni­je. Pro­jekt će se pro­vo­di­ti na po­dru­čju Za­dar­ske žu­pa­ni­je, re­gi­je Mar­c­he, Fri­uli Ve­ne­zia Gi­ulia i Apu­lia u Ita­li­ji, re­gi­ji Sre­diš­nja Ma­ke­do­ni­ja u Grč­koj te na obal­nim po­dru­čji­ma Dur­re­sa, Vlo­re, Sa­ran­de i Sh­n­gji­na u Al­ba­ni­ji. U pla­nu je ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta tvrt­ki po­ve­za­nih s pla­vim ras­tom pu­tem broj­nih ak­tiv­nos­ti, us­pos­tav­lja­nje ino­va­cij­ske mre­že iz­me­đu znans­tve­nih, gos­po­dar­skih, pos­lov- nih i or­ga­ni­za­ci­ja nad­lež­nih za pla­vu eko­no­mi­ju or­ga­ni­za­ci­je tre­nin­ga. Naj­ma­nje 5 tvrt­ki oda­bra­nih na­tje­ča­jem u sva­koj part­ner­skoj zem­lji dobit će va­uče­re od 50.000 eura, te će uz po­moć struč­nja­ka ra­zvi­ti ino­va­tiv­ne ak­tiv­nos­ti u skla­du s ci­lje­vi­ma Stra­te­gi­je EU za odr­ži­vi rast u mor­skom i po­mor­skom sek­to­ru Pla­vi rast.

Čla­ni­ce HGK će su­dje­lo­va­njem u pro­jek­tu mo­ći stje­ca­ti, po­bolj­ša­ti i raz­mi­je­ni­ti svo­je kom­pe­ten­ci­je i is­kus­tva te po­ve­ća­ti vri­jed­nost vlas­ti­tih pro­izvo­da i us­lu­ga, is­ti­ču u Ko­mo­ri.

ŽELJKO MRŠIĆ/PIXSELL

Ri­bar­ska flo­ta u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji ima oko 600 plo­vi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.