Au­to­trans u ru­ke nje­mač­ko­ga di­va

Naj­ve­ći pri­je­voz­nik ide De­ut­s­c­he Bah­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Osječ­ki

auto­bus­ni pri­je­voz­nik Ar­ri­va pre­uzi­ma 75 pos­to ri­ječ­kog Au­to­tran­sa. Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja obja­vi­la je da Ar­ri­va pre­uzi­ma Au­to­trans sa sje­di­štem u Cre­su te da je odo­bri­la nji­ho­vu kon­cen­tra­ci­ju, na­kon ko­je će Ar­ri­va ima­ti tr­žiš­ni udjel iz­me­đu 20 i 25 pos­to i uprav­lja­ti sa 16 auto­bus­nih ko­lo­dvo­ra. Ri­ječ je o kon­cen­tra­ci­ji na tr­ži­štu jav­nog li­nij­skog ces­tov­nog pri­je­vo­za put­ni­ka na žu­pa­nij­skim i me­đu­žu­pa­nij­skim li­ni­ja­ma u Hr­vat­skoj i u me­đu­na­rod­nom ces­tov­nom pro­me­tu iz Hr­vat­ske. Ar­ri­va, ka­ko se na­vo­di, obav­ljao po­sao pu­tem Pan­tu­ris­ta, pru­ža­ju­ći us­lu­ge auto­bus­nog put­nič­kog pri­je­vo­za, ali i tu­ris­tič­ke us­lu­ge tu­ro­pe­ra­to­ra i put­nič­ke agen­ci­je, a ima i auto­bus­ni ko­lo­dvor u Đa­ko­vu. Ne­iz­rav­nu kon­tro­lu nad Ar­ri­vom pu­tem vi­še po­du­zet­ni­ka os­tva­ru­je De­ut­s­c­he Bahn iz Ber­li­na. Ar­ri­va ima mre­žu s vi­še od 300 po­je­di­nač­nih li­ni­ja u do­ma­ćem pri­je­vo­zu i re­do­vi­te me­đu­na­rod­ne li­ni­je. Au­to­trans gru­pa Cres je vo­de­ći tr­žiš­ni igrač u Hr­vat­skoj, s vi­še od 500 po­je­di­nač­nih li­ni­ja u do­ma­ćem pri­je­vo­zu, te li­ni­je u me­đu­na­rod­nom pri­je­vo­zu, a uz to pru­ža us­lu­ge put­nič­ke agen­ci­je i us­lu­ge na 15 vlas­ti­tih auto­bus­nih ko­lo­dvo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.