Hu­awei u re­gi­ji za­uzeo 20,2% tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hu­awei

je obja­vio da mu je tr­žiš­ni udio u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi u pr­vom po­lu­go­di­štu ove go­di­ne sko­čio 50 pos­to na 20,2 pos­to udje­la. Po­lu­go­diš­nji re­zul­tat za Hr­vat­sku ni­je na­ve­den. No, pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne, ki­ne­ski pro­izvo­đač mo­bi­te­la i po­prat­ne teh­no­lo­gi­je u Hr­vat­skoj je la­ni sma­njio prihod s 320,6 na 289,8 mi­li­ju­na ku­na, a ne­to dobit pa­la je s 11 na 3,8 mi­li­ju­na ku­na. Ne­što sla­bi­ji re­zul­tat po­s­lje­di­ca je iz­dva­ja­nja Slo­ve­ni­je u za­seb­no tr­ži­šte.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.