Pod utje­ca­jem Agro­ko­ra Za­gre­bač­koj banci dobit manja po­la mi­li­jar­de ku­na

Oprez zbog kon­cer­na Naj­ve­ća ban­ka iz­dvo­ji­la je 882 mil. ku­na rezervacija po­ve­za­nih s Agro­ko­rom u šest mje­se­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Ne­to dobit Za­be iz­no­si­la je 246 mi­li­ju­na ku­na, a ope­ra­tiv­ni re­zul­tat je 8% sla­bi­ji ne­go u is­to do­ba la­ni, oko 1,15 mi­li­jar­di ku­na

Ne­to dobit Za­gre­bač­ke ban­ke pa­la je go­to­vo 70 pos­to u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne zbog rezervacija za kre­di­te po­ve­za­nih s kri­zom u Agro­ko­ru. Naj­ve­ća ban­ka, s oko če­t­vr­ti­nom tr­žiš­nog ko­la­ča, os­tva­ri­la je 246 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti na­kon opo­re­zi­va­nja, što je za vi­še po­la mi­li­jar­de ku­na ma­nje ne­go u lip­nju 2016.

Oprez u pr­vom kvar­ta­lu

Za­ba je u ovoj go­di­ni za re­zer­va­ci­je iz­dvo­ji­la 882 mi­li­ju­na ku­na, oko 580 mi­li­ju­na vi- še ne­go la­ni. Za raz­li­ku od ve­ći­ne os­ta­lih kre­di­to­ra ko­ji su če­ka­li mig re­gu­la­to­ra u bu­ji­ci spe­ku­la­ci­ja o lju­lja­nju kon­cer­na, Za­ba je naj­ve­ći dio (800 mi­li­ju­na ku­na) iz­dvo­ji­la još u pr­vom kvar­ta­lu. U me­đu­vre­me­nu je HNB ban­ka­ma su­ge­ri­rao kon­zer­va­tiv­ni pris­tup uz 50 pos­to rezervacija za zaj­mo­ve Agro­ko­ru i s njim eko­nom­ski po­ve­za­nim tvrt­ka­ma. Uklju­ču­je li naj­no­vi­jih 80ak mi­li­ju­na ku­na taj zah­tjev ili u Za­bi ra­ču­na­ju da im zbog opre­za u pr­vom kvar­ta­lu os­ta­je vi­še ma­ne­var­skog pros­to­ra do kra­ja go­di­ne, vi­djet će se već u na­red­nim kvar­ta­li­ma.

Osam pos­to sla­bi­ji ope­ra­tiv­ni re­zul­tat od 1,15 mi­li­jar­de ku­na, sto­ti­njak mi­li­ju­na ma­nje na go­diš­njoj ra­zi­ni, odra­ža­va pri­ti­sak opa­da­ju­ćih ka­mat­nih sto­pa i iz­os­ta­nak pri­lje­va po­put proš­lo­go­diš­nje pro­da­je udje­la u Vi­sa Eu­ro­peu ko­ja je di­je­lu ba­na­ka ušmin­ka­la broj­ke. Ne­to ka­mat­ni prihod stag­ni­ra bla­go u po­zi­ti­vi (1,36 ml­rd. ku­na), dok su ne­ka­mat­ni pri­ho­di Za­bi do­ni­je­li 515 mi­li­ju­na ku­na (+10,5%), a ne­to dobit od tr­go­va­nja go­to­vo se pre­po­lo­vi­la na 182 mi­li­ju­na ku­na.

Bi­lan­ca is­pod 100 mi­li­jar­di

U pr­vih šest mje­se­ci por­t­felj ne­to kre­di­ta bla­go je sma­njen na 65 mi­li­jar­di, de­po­zi­ta ne­što vi­še na is­pod 73 mi­li­jar­de ku­na. Na kri­li­ma pro­da­ja di­je­la lo­ših kre­di­ta bi­lan­ca je su­že­na za 5,2 mi­li­jar­de či­me je ukup­na imo­vi­na tr­žiš­nog li­de­ra pa­la is­pod 100 mi­li­jar­di ku­na, a sto­pa adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la do­seg­nu­la je na 27 pos­to.

Gru­pa Za­gre­bač­ke ban­ke, ko­ja uklju­ču­je i stam­be­nu šte­di­oni­cu, druš­tva za uprav­lja­nje fon­do­vi­ma i ne­kret­ni­na­ma, kra­jem lip­nja ima­la je 364,6 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, 60ak pos­to ma­nje na go­diš­njoj ra­zi­ni.

Mi­ljen­ko Ži­va­ljić, pred­sjed­nik Upra­ve Za­gre­bač­ke ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.