Dobit Du­ka­ta pe­ti­nu manja ne­go la­ni

Do­ma­će tr­ži­šte U Hr­vat­skoj su pri­ho­di od pro­da­je bla­go po­bolj­ša­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Du­kat

je u pr­vom po­lu­go­di­štu os­tva­rio ne­to dobit od 17,7 mi­li­ju­na ku­na, što je pad za 21,1 mi­li­jun ku­na u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni. Ope­ra­tiv­na dobit (EBIT) je iz­no­si­la 4 mi­li­ju­na ku­na i ve­ća je za 700.000 ku­na, po­ka­zu­je fi­nan­cij­sko iz­vješ­će. Pos­lov­ni su pri­ho­di iz­no­si­li 794,6 mi­li­ju­na ku­na i veći su za 6,3 pos­to u od­no­su na to do­ba 2016. Rast bi­lje­že i pri­ho­di od pro­da­je, za 6,2 pos­to, na 790,6 mi­li­ju­na ku­na. Pri­tom su pri­ho­di od pro­da­je na do­ma­ćem tr­ži­štu, ko­je či­ni 84,8 pos­to, po­ve­ća­ni za 6,9 pos­to, na 670,6 mi­li­ju­na ku­na. Pri­ho­di od pro­da­je na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma po­ve­ća­ni su za 2,8 pos­to, na 120 mi­li­ju­na ku­na. Ra­sho­di gru­pe su 790,6 ku­na i veći su za 6,2 pos­to. Du­kat Gru­pa ko­ju, uz ma­tič­nu kom­pa­ni­ju, či­ni još 14 dru­šta­va u se­dam ze­ma­lja, os­tva­ri­la je ne­to dobit od 62,8 mi­li­ju­na ku­na, 29,4 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni, a pri­ho­di su 1,74 ml­rd. ku­na, 8% veći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.