U ino­zem­s­tvu Sr­bi os­ta­vi­li 295 mi­li­ju­na eura

No­vac la­ko kli­zi Na pu­to­va­nju iz­van svo­je zem­lje kar­ti­ce kao sred­stvo po­troš­nje i iz­vor re­sur­sa

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ban­ke na gra­đa­ni­ma Sr­bi­je za­ra­đu­ju i zbog te­čaj­nih raz­li­ka, jer se pla­ća­nje va­ni obra­ču­na­va u di­na­ri­ma

Gra­đa­ni Sr­bi­je u proš­loj su go­di­ni iz­van zem­lje os­ta­vi­li oko 295 mi­li­ju­na eura, a di­žu­ći go­to­vi­nu s ban­ko­ma­ta va­ni uze­li su još 74 mi­li­ju­na eura, po­da­ci su iz Ve­čer­njih no­vos­ti, na os­no­vu in­for­ma­ci­ja o tran­sak­ci­ja­ma iz ba­na­ka.

Pr­vi iz­nos od­no­si se na po­troš­nju i ku­po­vi­nu pro­izvo­da i us­lu­ga u ho­te­li­ma, tr­go­vi­na­ma, ben­zin­skim pum­pa­ma, res­to­ra­ni­ma..., gdje god su gra­đa­ni prov­la­či­li kar­ti­ce kao sred­stvo pla­ća­nja, naš­li se u stra­nim dr­ža­va­ma pos­lov­no ili pri­vat­no. No, uz ono što su di­gli s ban­ko­ma­ta dio im je ban­ka i “odu­ze­la”, na­pla­tiv­ši sva­ko va­đe­nje nov­ca s tih ure­đa­ja u ino­zem­s­tvu. I sta­tis­ti­ke pra­će­nja po­troš­nje, pro­izaš­le iz ba­na­ka, go­vo­re da se kar­ti­ce Sr­ba iz­van zem­lje naj­češ­će ‘pe­gla­ju’ kao i kod ku­će u us­luž­nom sek­to­ru i tr­go­vač­kim cen­tri­ma, no ima spe­ci­fič­nos­ti. Iz Ra­if­fe­ise­na is­ti­ču da nji­ho­vi kli­jen­ti va­ni 17% nov­ca po­tro­še u za­bav­nom sek­to­ru klu­bo­vi­ma, kon­cert­nim dvo­ra­na­ma, ki­ni­ma, za­bav­nim par­ko­vi­ma, a po­troš­nja na hra­nu i pi­će im je ma­nje iz­ra­že­na.

Kad se ra­di o na­pla­ti us­lu­ge ban­ko­ma­ta, ve­ći­na ba­na­ka u Sr­bi­ji, oso­bi­to one ko­je su dio ne­ke stra­ne gru­pa­ci­je, re­ći će, u od­go­vo­ru No­vos­ti­ma, da ko­ris­ni­ke va­ni nez­nat­no ko­šta di­za­nje go­to­vi­ne. Voj­vo­đan­ska, dio Na­ci­onal­ne ban­ke Grč­ke, ima bes­plat­no po­di­za­nje po ci­je­loj Grč­koj, ali je drug­dje pro­vi­zi­ja 3 pos­to od tran­ska­ci­je. I pla­ća­nje na POS ure­đa­ji­ma je gra- U Banci In­te­zi di­za­nje ke­ša je 2-3 pos­to ovis­no je li kar­ti­ca ili de­bit­na, a is­to vri­je­di i za Ra­if­fe­isen. Pla­ća­nje na POSu je gra­tis za kli­jen­te In­te­ze i Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke, ko­ja 2 pos­to na­pla­ću­je di­za­nje s ban­ko­ma­ta. Ban­ke na Sr­bi­ma za­ra­đu­ju i zbog te­čaj­nih raz­li­ka, i to naj­vi­še kad se no­vac va­ni uzi­ma s te­ku­ćeg ra­ču­na na ko­jem su di­na­ri. Oni se pr­vo pre­tva­ra­ju u eure, po pro­daj­nom te­ča­ju te ban­ke ili Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je.

ŽELJKO LUKUNIĆ/ PIXSELL

Ko­ri­šte­nje ban­ko­ma­ta iz­van ma­tič­ne zem­lje mo­že bi­ti i skup­lje ne­go se mis­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.