VRI­JE­ME ZA BRZINU OD 130 KM/H NA AUTOCESTI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na auto­ces­ta­ma u Sr­bi­ji, či­ja se mre­ža ne­pres­ta­no ši­ri grad­njom no­vih di­oni­ca uz po­moć stra­nih inves­ti­to­ra, po­naj­vi­še Ki­ne­za, vri­je­me je i da sse po­ve­ća mak­si­mal­na do­pu­šte­na br­zi­na vož­nje. Sa­da je ona 120 km/h, a mi­nis­tri­ca pro­me­ta Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić mis­li da mo­že bi­ti 130 km/h, u skla­du s europ­skom prak­som. “Pred­la­žem svi­ma u lan­cu si­gur­nos­tiu pro­me­ta da se mak­si­mal­na br­zi­na na auto­ces­ta­ma po­ve­ća. Sr­bi­ja pu­no ula­že u ces­te i sprem­na je na to”, ka­že Mi­haj­lo­vi­će­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.