Ko­so­vo os­ta­je bez stru­je jer fa­li ug­lje­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ko­so­vo

bi za dva tjed­na mo­glo os­ta­ti bez stru­je ako se ne ri­je­ši pro­blem ops­kr­be ug­lje­nom za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je u ter­mo­lek­tra­ni. Ug­lje­na za pro­izvod­nju ima za još sa­mo dva tjed­na i Ko­so­vo je “pred ener­get­skim ko­lap­som”, re­kao je glav­ni di­rek­tor Ko­sov­ske energetske kor­po­ra­ci­je Ar­ben Gju­kaj. On je Re­uter­su ka­zao da Ko­so­vo ima ogrom­ne re­zer­ve lig­ni­ta, ali ga ne­ma do­volj­no is­ko­pa­nog za pro­izvod­nju ener­gi­je jer Vla­da još od 2013. ni­je ri­je­ši­la pro­blem eks­pro­pri­ja­ci­je 52 hek­ta­ra zem­lji­šta is­pod ko­jeg su na­la­zi­šta lig­ni­ta. “Ti­je­kom slje­de­ćih tje­da­na su­očit će­mo se sa zna­čaj­nim ne­dos­tat­kom elek­trič­ne ener­gi­je iz pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta. Sve će ovi­si­ti o op­te­re­će­nju”, re­kao je Gju­kaj. Stru­ju zem­lja do­bi­va iz TE Ko­so­vo A i Ko­so­vo B, a pro­blem u ops­kr­bi ni­je nov, pa su ra­ni­je na na­tje­ča­ji­ma za ops­kr­bu iz­a­bra­ne dvi­je tvrt­ke iz Sr­bi­je.

TE ne­dos­ta­je lig­ni­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.