SANKCIJE PROTIV RUSIJE

I SENAT ODOBRIO NO­VE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki Senat ogrom­nom je ve­ći­nom gla­so­va u če­t­vr­tak uve­čer u Wa­shin­g­to­nu odobrio uvo­đe­nje no­vih sank­ci­ja Ru­si­ji, ali i Ira­nu te Sje­ver­noj Ko­re­ji. Pri­jed­log no­vih sank­ci­ja do­bio je po­dr­šku obje stran­ke, Re­pu­bli­ka­na­ca i De­mo­kra­ta, a usvo­jen je sa 98 gla­so­va “za” i sa­mo 2 “protiv”. Pri­je to­ga sankcije su odo­bre­ne u Zas­tup­nič­kom do­mu američkog Kon­gre­sa sa 419 gla­so­va “za” i 3 “protiv”. Osim ru­skoj eko­no­mi­ji, sankcije će na­šte­ti­ti i europ­skim kom­pa­ni­ja­ma, a mo­gle bi ugro­zi­ti i ener­get­sku si­gur­nost ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je.

Sa­mo dva protiv

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.