‘DIZELAŠIMA’ ZABRANA

Za­šti­ta od za­ga­đe­nja ULASKA U STUTTGART

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Uprav­ni sud u Stut­t­gar­tu do­nio je u pe­tak ne­pra­vo­moć­nu od­lu­ku po ko­joj se od po­čet­ka idu­će go­di­ne vo­zi­li­ma s di­zel­skim mo­to­ri­ma za­bra­nju­je ula­zak u Stuttgart zbog po­vi­še­nih vri­jed­nos­ti štet­nih pli­no­va. “Kao učin­ko­vi­ta za­šti­ta protiv po­ve­ća­nih vri­jed­nos­ti du­ši­ko­vih ok­si­da ko­ji su štet­ni za zdrav­lje mo­gu­ća je je­di­no zabrana pro­me­ta. Os­ta­le mje­re, po­put teh­nič­kih pre­ina­ka, ne bi bi­le ni­ti iz­bli­za ta­ko učin­ko­vi­te”, obraz­lo­žio je sud od­lu­ku. Tuž­bu je pod­ni­je­la udru­ga Nje­mač­ka eko­lo­ška po­moć.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.