KU­NA OJAČALA PRE­MA SVI­MA, OSIM EURU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na te­čaj­noj lis­tu ko­ju je Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka (HNB) ut­vr­di­la u pe­tak, u od­no­su na te­čaj­ni­cu s kra­ja proš­log tjed­na, ku­na je ojačala pre­ma svim važ­ni­jim ino­zem­nim va­lu­ta­ma, osim eura, pre­ma ko­jem je os­la­bi­la za 0,05 pos­to. Sred­nji te­čaj eura iz­no­si 7,409022 ku­ne. Ku­na je na tjed­noj ra­zi­ni naj­vi­še, za čak 2,63 pos­to, ojačala u od­no­su na švi­car­ski franak, dok je pre­ma ame­rič­kom do­la­ru ojačala za 0,59 pos­to, a bri­tan­skoj fun­ti za 0,01 pos­to. I u od­no­su na te­čaj­nu lis­tu od če­t­vrt­ka do­ma­ća je va­lu­ta naj­vi­še ojačala u od­no­su na franak, za 1,01 pos­to, dok je u od­no­su na fun­tu ojačala za 0,37 pos­to. Pre­ma do­la­ru je, pak, os­la­bi­la za 0,08 pos­to, a euru za 0,07 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.