Gra­đe­vi­na­ri u plu­su, rast po­tak­li i iz­voz­ni pos­lo­vi

Sta­bil­na 2016. Šest od 10 tvrt­ki s pri­ho­dom ni­žim ne­go 2015., naj­vi­še ras­la Za­greb-mon­ta­ža

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Kod naj­us­pješ­ni­jih kom­pa­ni­ja iz gra­đe­vin­skog sek­to­ra stra­na tr­ži­šta či­ne vi­še od 70 pos­to pos­lo­va

De­set naj­ve­ćih hr­vat­skih gra­đe­vin­skih tvrt­ki la­ni je pos­lo­va­lo s do­bi­ti, iako ih je šest ima­lo ma­nje pri­ho­de ne­go 2015. Vo­de­ći po pri­ho­di­ma i da­lje je Da­le­ko­vod, ko­ji je la­ni za­bi­lje­žio 900,5 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no 12,4 pos­to ma­nje ne­go go­di­nu da­na ra­ni­je. Da­le­ko­vod je bio glav­ni i po ne­to do­bi­ti la­ni je kom­pa­ni­ji ko­ju vo­di Alen Pre­mu­žak na­kon opo­re­zi­va­nja os­ta­lo 25,2 mi­li­ju­na ku­na.

“Fo­kus Da­le­ko­vod Gru­pe je rast prihoda, ali uz kon­ti­nu­ira­no po­di­za­nje efi­kas­nos­ti pos­lo­va­nja. Iako su pos­lov­ni pri­ho­di u 2016. na ra­zi­ni Da­le­ko­vod d.d. pre­ma re­vi­di­ra­nim po­da­ci­ma iz­no­si­li 890 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no 1,23 mi­li­jar­de ku­na na ra­zi­ni Da­le­ko­vod Gru­pe, što je za 12 pos­to, od­nos­no za če­ti­ri pos­to ma­nje u od­no­su na 2015., os­tva­ren je bi­vo­ugo­vo­re­nih

ORIJENTIRANI SMO NA INOZEMSTVO, TAMO OSTVARUJEMO 70% PRIHODA Alen Čo­vić Za­greb­mon­ta­ža

tan rast pro­fi­ta­bil­nos­ti pos­lo­va­nja. Bru­to mar­ža u 2016. na ra­zi­ni Da­le­ko­vod d.d. po­ras­la je za 9,6 pos­to. Re­la­tiv­no ma­nji pri­ho­di u 2016. po­s­lje­di­ca su bit­no spo­ri­je di­na­mi­ke ras­pi­si­va­nja na­tje­ča­ja na do­ma­ćem tr­ži­štu za in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te”, objaš­nje­no nam je u kom­pa­ni­ji. Za sma­nje­nje do­bi­ti u 2016. ka­žu da je “naj­ve­ćim di­je­lom nas­ta­lo kao po­s­lje­di­ca uma­nje­nja vri­jed­nos­ti udje­la u za­jed­nič­ke pot­hva­te. Na ra­zi­ni Da­le­ko­vod Gru­pe ne­to do­bit je po­ras­la s če­ti­ri na 36,8 mi­li­ju­na ku­na, što je po­rast od 814,9 pos­to”. Ključ­na tr­ži­šta u 2016. za Da­le­ko­vod su bi­la Nor­ve­ška, Ukra­ji­na i Hr­vat­ska, a udio prihoda na vanj­skim tr­ži­šti­ma u ukup­nim pri­ho­di­ma pre­ma­šio je 78,1 pos­to. Ukup­ni iz­nos no- pos­lo­va u 2016. za bu­du­će raz­dob­lje je pre­ma­šio 1,1 mi­li­jar­de ku­na. “Po­seb­no je važ­no is­tak­nu­ti no­vi pro­jekt u Nor­ve­škoj u iz­no­su od 605 mi­li­ju­na ku­na, te do­bi­va­nje pro­jek­ta re­kons­truk­ci­je i iz­grad­nje dru­gog

ko­lo­si­je­ka pru­ge Du­go Se­lo – Kri­žev­ci u kon­zor­ci­ju s hr­vat­skim part­ner­skim kom­pa­ni­ja­ma”, re­če­no nam je u Da­le­ko­vo­du. Dru­gi na po­pi­su naj­us­pješ­ni­jih gra­đe­vi­na­ra je Kam­grad, s de­se­tak pos­to ma­njim pri­ho­di­ma od Da­le­ko­vo­da. I Kam­gra­du su pri­ho­di pa­li i to za 8,2 pos­to, na 815 mi­li­ju­na ku­na. Iako se ni­je po­no­vi­la ne­to do­bit od 46,8 mi­li­ju­na iz 2015., i s lanj­skih 28,8 mi­li­ju­na Kam­grad je bio na pr­vom mjes­tu me­đu gra­đe­vi­na­ri­ma. Još ve­ći pad prihoda la­ni su ima­li Teh­ni­ka (18,9 pos­to) i GP Krk (17,1 pos­to), no una­toč to­me pri­ho­di su im os­ta­li ve­ći od po­la mi­li­jar­de ku­na.

FOTOLIA/ PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.