Stra­na tr­ži­šta je­di­ni iz­laz za gra­đe­vi­na­re

Ka­ko op­s­ta­ju Us­pješ­ne kom­pa­ni­je mo­ra­ju mi­ni­mal­no 40% pos­lo­va ra­di­ti i ino­zem­s­tvu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Teh­ni­ka je pri­tom ima­la zna­tan rast ne­to do­bi­ti, sa 0,5 na dva mi­li­ju­na ku­na, dok je GP Krk za­bi­lje­žio 1,1 mi­li­ju­na ku­na. Uz pe­to­pla­si­ra­nu Za­greb­mon­ta­žu, rast prihoda imao je i šes­to­pla­si­ra­ni Stra­bag, i to za 22 pos­to u od­no­su na 2015., no Stra­ba­go­va do­bit pa­la je sa 2,1 na 1,7 mi­li­ju­na ku­na. Sli­je­di sku­pi­na od če­ti­ri tvrt­ke s pri­ho­dom iz­me­đu 300 i 400 mi­li­ju­na ku­na – to su osječ­ka Grad­nja, Osi­jekKo­teks, za­gre­bač­ki In­g­grad i kri­že­vač­ki Rad­nik. Me­đu nji­ma is­ka­če In­gFOTOLIA grad ko­ji je la­ni po­ve­ćao pri­ho­de za čak 59 pos­to, dok se Osi­jek-ko­teks iz­dva­ja s ras­tom do­bi­ti sa 3,7 na čak 20,7 mi­li­ju­na ku­na. Me­đu pr­vih dva­de­se­tak gra­đe­vi­na­ra uš­la je Ugo gru­pa, s 221 mi­li­ju­na ku­na prihoda i udvos­tru­če­njem do­bi­ti, sa 7,6 na 14,9 mi­li­ju­na. Na 20. mjes­to po pri­ho­di­ma uvr­sti­la se do­sad ne­poz­na­ti split­ski A3 vlas­ni­ka Ma­ri­ja Ko­žu­la, ko­ji ima is­to­ime­nu ses­trin­sku tvrt­ku na Ši­ro­kom Bri­je­gu u BiH. A3 svo­je je pri­ho­de po­ve­ćao za čak 130,6 pos­to, s 86 na 198 mi­li­ju­na ku­na. Ta tvrt­ka s 232 za­pos­le­ni­ka po­ve­ća­la je ne­to do­bit sa 1,7 na 3,7 mi­nji­va­nje li­ju­na ku­na. Udvos­tru­če­njem prihoda mo­že se po­hva­li­ti i za­gre­bač­ki Pa­ron (147,7 mi­li­ju­na ku­na prihoda) i vi­ro­vi­tič­ka Bra­na (96,5 mi­li­ju­na).

Me­đu pet naj­bo­lje pla­si­ra­nih tvrt­ki sa­mo je Za­greb­mon­ta­ža po­ve­ća­la pri­ho­de i to za 16,3 pos­to, dok im se do­bit sma­nji­la sa 3,4 na 2,5 mi­li­ju­na ku­na. Na pi­ta­nje ka­ko je tvrt­ka us­pje­la po­ve­ća­ti pri­ho­de Alen Čo­vić, pred­sjed­nik upra­ve Za­greb­mon­ta­že, objaš­nja­va: “za­dr­ža­li smo sta­bil­nost jer smo orijentirani na gra­di­li­šta u ino­zem­s­tvu, tamo ostvarujemo 70 pos­to na­ših prihoda od is­po­ru­ka ro­ba i us­lu­ga. Ra­di­mo na gra­di­li­šti­ma u Nje­mač­koj, Ni­zo­zem­skoj, Če­škoj, Slo­ve­ni­ji, po­tom na pro­jek­tu mos­ta u škot­skom Edin­bur­g­hu. Od na­ših 1350 lju­di, njih 880 je u ino­zem­s­tvu. To je je­di­ni iz­laz u na­šoj bran­ši, u gra­đe­vi­nar­stvu ne mo­že­te pre­ži­vje­ti ako ne iz­vo­zi­te ba­rem 40 pos­to svo­jih pro­izvo­da i us­lu­ga”, ka­že Čo­vić.

Pre­ma go­diš­njem iz­vješ­ću za 2016. Za­greb­mon­ta­ža je na pro­jek­tu spo­me­nu­tog mos­ta u Edin­bur­g­hu upri­ho­do­va­la 54 mi­li­ju­na ku­na, a to­li­ko im je do­ni­je­la i re­kons­truk­ci­ja ko­lo­si­je­ka že­ljez­nič­ke pru­že Du­go Se­lo – Kri­žev­ci. Gdje su član do­ma­ćeg kon­zor­ci­ja. Ople­me- me­ta­la za auto-in­dus­tri­ju la­ni im je do­ni­je­lo 110 mi­li­ju­na ku­na. U iz­vješ­ću se na­vo­di i ka­ko se u ruj­nu 2016. Nexus ula­ga­nje obve­za­lo Za­greb­mon­ta­ži odo­bri­ti za­jam od 53,6 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je upla­će­no sve­ga šest mi­li­ju­na. Za pre­os­ta­li dio Nexus je u ožuj­ku 2017. us­tu­pio traž­bi­nu od Agro­ko­ra, kon­cern je u ro­ku od de­se­tak da­na na ime tog ugo­vo­ra upla­tio 7,5 mi­li­ju­na ku­na, te sa­da Za­greb-mon­ta­ža po­tra­žu­je još 40 mi­li­ju­na ku­na, na­vo­di se u iz­vješ­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.