An­da­bak: Ne odus­ta­je­mo od ula­ga­nja u Stu­ba­ke

Ot­klo­nio sum­nje Inves­ti­tor ka­že da su do­sad ra­di­li na mo­ru i opo­vrg­nuo za­gor­skog žu­pa­na da će ra­ski­nu­ti ugo­vor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Ja­ko An­da­bak ne odus­ta­je od ula­ga­nja u pro­jekt Stu­ba­ki u ko­jem će ra­zvi­ja­ti sport­ski i zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam, a ta će inves­ti­ci­ja na red do­ći usko­ro, na­kon što su ri­je­še­na pri­ori­tet­na ula­ga­nja u por­t­felj na mo­ru, po­ru­čio je inves­ti­tor i vlas­nik Sun­ce Kon­cer­na i Ho­te­la Blu­esun. An­da­bak je ti­me ot­klo­nio sum­nje žu­pa­na Kra­pin­sko za­gor­ske žu­pa­ni­je Želj­ka Ko­la­ra, ko­ji je proš­log tjed­na naj­a­vio mo­guć­nost ra­ski­da ugo­vo­ra o jav­no-pri­vat­nom part­ner­stvu s An­da­ba­kom jer kas­ni s re­ali­za­ci­jom pro­jek­ta ko­ji je pot­pi­san još 2008. go­di­ne. “Ni­smo us­pje­li s pro­jek­tom Stu­ba­ki. Aneks ugo­vo­ra pot­pi­san na Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni is­tje­če kra­jem ko­lo­vo­za. U ruj­nu mo­ra­mo ići s novim ugo­vo­rom ili ra­ski­nu­ti pos­to­je­ći. U vri­je­me naj­ve­će kri­ze 2008., 2009., 2010. ,2011. ni­je bi­lo vri­je­me za inves­ti­ci­je, me­đu­tim 2015., 2016. i 2017. su ide­al­ne za ula­zak u je­dan ta­kav pro­jekt.

Ili će se kre­nu­ti s pro­jek­tom ili će Žu­pa­ni­ja iz­a­ći iz pro­jek­ta”, is­tak­nuo je žu­pan pri­li­kom proš­lo­tjed­nog obi­la­ska Stu­bič­kih To­pli­ca, do­da­ju­ći ka­ko pos­to­ji još je­dan za­in­te­re­si­ran inves­ti­tor ko­ji že­li inves­ti­ra­ti u Stu­bič­ke To­pli­ce.

O slič­noj di­le­mi me­di­ji su pi­sa­li još pri­je če­ti­ri go­di­ne, kad su part­ne­ri us­ta­no­vi­li da pro­jekt zbog objek­tiv­nih i su­bjek­tiv­nih raz­lo­ga kas­ni, no da ne­će bi­ti odus­ta­ja­nja.

Ta­da je bi­lo naj­av­lje­no da će za tri do če­ti­ri mje­se­ca bi­ti go­to­vi pro­jek­ti i sve bi­ti sprem­no za grad­nju, s naj­av­lje­nim za­vr­šet­kom inves­ti­ci­je te­ške oko 100 mi­li­ju­na eura u ro­ku od dvi­je go­di­ne.

Pro­jekt je tre­bao sa­dr­ža­va­ti iz­grad­nju tri ho­te­la, aqua par­ka, wel­l­ness kom­plek­sa, eko-et­no se­la te u dru­goj fa­zi iz­grad­nju spe­ci­jal­ne bol­ni­ce.

“Ne­ma sum­nje da će­mo ob­no­vi­ti ugo­vor i za­vr­ši­ti inves­ti­ci­ju ko­ja se ote­gla jer smo oci­je­ni­li da su nam pri­ori­tet bi­la ula­ga­nja na Ja­dra­nu, a sa­da se mo­že­mo po­sve­ti­ti kon­ti­nen­tu”, po­ru­ču­je Ja­ko An­da­bak, ko­ji je ne­dav­no za­vr­šio ula­ga­nje u Bi­zo­vač­ke to­pli­ce.

U 2017. ključ­na ula­ga­nja Sun­ce kon­cer­na su u ho­tel Be­ru­lia u Bre­li­ma i Ja­dran u Tu­če­pi­ma, do­grad­nja Zrač­ne lu­ke Brač, u suv­las­niš­tvu kon­cer­na, te iz­grad­nja ho­te­la za rad­ni­ke u Za­dvar­ju iz­nad Bre­la.

Ko­lar i An­da­bak nas­ta­vit će su­rad­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.