Re­zer­va­ci­je PBZ-u sta­nji­le do­bit za če­t­vr­ti­nu, a HPB po­vuk­le u mi­nus

Re­po­vi Agro­ko­ra Ban­ke na po­lu­go­di­štu po­deb­lja­le re­zer­va­ci­je, što je bi­la i pre­po­ru­ka HNB-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN

Dok je Za­ba iz­dvo­ji­la 880 mil. kn re­zer­va­ci­ja, u PBZ-u su ti tro­ško­vi bi­li 330 mil. te je na po­lu­go­di­štu is­ka­zao go­to­vo du­plo ve­ću do­bit

Pos­te­pe­no kom­ple­ti­ra­nje sli­ke pos­lo­va­nja ba­na­ka u pr­vom po­lu­go­di­štu po­t­vr­đu­je da su nji­ho­vi re­zul­ta­ti u zna­ku po­ve­ća­nih is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti i iz­dva­ja­nja re­zer­va­ci­ja za gu­bit­ke, u pr­vom re­du po pla­sma­ni­ma ko­mi­ten­ti­ma po­ve­za­nim s kri­zom Agro­ko­ra. Na­kon što je Za­gre­bač­ka ban­ka još u pe­tak obja­vi­la iz­vješ­će ko­je je po­ka­za­lo sna­žan pad do­bi­ti upra­vo na ra­čun go­le­mih re­zer­va­ci­ja, u po­ne­dje­ljak je svo­je iz­vješ­će Za­gre­bač­koj bur­zi po­das­tr­la i Pri­vred­na ban­ka Za­greb, či­ji je pad do­bi­ti bio osjet­no ma­nji. Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka, pak, zbog zna­čaj­nih je re­zer­va­ci­ja i is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti re­zul­tat­ski ot­kli­za­la u gubitak.

U sva­kom slu­ča­ju, po­sve je iz­vjes­no da će ban­kar­ski sek­tor u cje­li­ni i na po­lu­go­di­štu i na ra­zi­ni ci­je­le 2017. za­bi­lje­ži­ti znat­no lo­ši­ji re­zul­tat ne­go la­ni, kad je imao ‘po­zi­ti­van od­bi­ja­nac’ u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu obi­lje­že­nu ve­li­kim re­zer­va­ci­ja­ma zbog slu­ča­ja fra­nak. Opre­zan pris­tup gle­de re­zer­va­ci­ja ban­ka­ma je već ra­ni­je su­ge­ri­ra­la i sre­diš­nja ban­ka, a či­ni se da su ba­rem vo­de­će i pri­mi­je­ni­le pre­po­ru­ku o 50 pos­to re­zer­va­ci­ja za zaj­mo­ve Agro­ko­ru i s njim eko­nom­ski po­ve­za­nim tvrt­ka­ma.

PBZ je na­kon lanj­skih 675 mi­li­ju­na ku­na po­lu­go­diš­nje ne­to do­bi­ti, ove go­di­ne is­ka­zao za ne­što vi­še od če­t­vr­ti­ne ma­nju do­bit (492,3 mi­li­ju­na), a slič­no je i na ra­zi­ni Gru­pe, ko­joj je s lanj­skih 829 mi­li­ju­na do­bit sma­nje­na na 607 mi­li­ju­na. Prak­tič­no u ci­je­los­ti pad do­bi­ti po­s­lje­di­ca je po­ve­ća­nih tro­ško­va is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti i re­zer­vi­ra­nja za gu­bit­ke; la­ni su bi­li ma­nji od 120 mi­li­ju­na, a ove go­di­ne 329 mi­li­ju­na.

Dak­le, mi­mo tih tro­ško­va PBZ je os­tva­rio bo­lji ope­ra­tiv- ni re­zul­tat. Bla­gi po­rast os­tva­rio je kod ne­to ka­mat­nih, ali i ne­to prihoda od pro­vi­zi­ja i nak­na­da, a po­zi­ti­van skor bi­lje­ži i u seg­men­tu tr­go­va­nja vri­jed­nos­nim pa­pi­ri­ma (uklju­ču­ju­ći i obra­čun te­čaj­nih raz­li­ka). Us­po­red­no s bla­gim pa­dom ukup­ne imo­vi­na ban­ke, sa 72,1 na 71,5 mi­li­jar­di (na ra­zi­ni Gru­pe sa 82,2 na 81,4 ml­rd.), kre­di­ti ko­mi­ten­ti­ma su po­ve­ća­ni za oko 900 mi­li­ju­na, na 46,5 mi­li­jar­di. Za­ba je, pak, bla­go sma­nji­la i por­t­felj (ne­to) kre­di­ta, na 65 mi­li­jar­di, i sta­nje de­po­zi­ta (na 73 ml­rd), a bi­lan­ca joj je, u do­broj mje­ri kao re­zul­tat pro­da­ja di­je­la lo­ših kre­di­ta, okop­ni­la za 5,2 mi­li­jar­de ku­na, či­me joj se ukup­na imo­vi­na spus­ti­la is­pod 100 mi­li­jar­di ku­na.

S ob­zi­rom na ve­ći iz­nos pla­sma­na po­ve­za­nih s kri­zom u Agro­ko­ru, Za­ba je ima­la i osjet­no ve­ći po­rast re­zer­va­ci­ja ne­go PBZ, što je na kra­ju re­zul­ti­ra­lo i osjet­no ma­njom do­bi­ti imo­vi­nom naj­ve­će ban­ke u Hr­vat­skoj. Glav­ni­nu od 882 mi­li­ju­na ku­na re­zer­va­ci­ja, ko­li­ko ih bi­lje­ži sre­di­nom go­di­ne, Za­ba je iz­dvo­ji­la već s kra­jem pr­vog kvar­ta­la, a u od­no­su na proš­lu go­di­nu one su ve­će za čak 580 mi­li­ju­na. Po­s­lje­dič­no, pak, i do­bit pos­li­je opo­re­zi­va­nja okop­ni­la joj je čak 70 pos­to, na 246 mi­li­ju­na ku­na, dok je ope­ra­tiv­na do­bit os­la­bi­la osam pos­to, na 1,15 mi­li­jar­di.

Is­to­dob­no, čel­nik HPBa Tomislav Vu­ić uz obja­vu re­zul­ta­ta is­tak­nuo je ka­ko su za­do­volj­ni ras­tom os­nov­nog pos­lo­va­nja ban­ke. Ras­li su im ne­to ka­mat­ni i ne­to pri­ho­di od nak­na­da, a osvo­ji­li su, ka­žu, i 14 ti­su­ća no­vih kli­je­na­ta u gra­đans­tvu i 700 no­vih u gos­po­dar­stvu.

“No, is­ka­zi­va­njem re­zer­va­ci­ja za Agro­kor u vi­si­ni 187 mil. ku­na na po­lu­go­di­štu smo ima­li gubitak od 64,5 mi­li­ju­na ku­na, a do­bit ove go­di­ne bit će zna­čaj­no sma­nje­na”. ka­že Vu­ić do­da­ju­ći ka­ko je ma­la utje­ha da su u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne pre­po­lo­vi­li iz­lo­že­nost gru­pi Agro­kor. U ban­ci pod­sje­ća­ju i ka­ko bi im bez iz­dva­ja­nja re­zer­va­ci­ja po toj iz­lo­že­nos­ti ne­to do­bit bi­la oko 100 mil. ku­na.

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Kon­cern utje­če i na pos­lo­va­nje ba­na­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.