Kad stva­raš no­vi posao od hobija ra­azvi­je­nog iz poduzetničkoga dara

Pre­poz­na­ju sjaj­ne pri­li­ke U Ba­kru se oku­pi­li obrt­ni­ci i po­du­zet­ni­ci iz Pri­mor­ja i ci­je­le Hr­vat­ske, pred­stav­lja­ju­ći u sre­di­štu gra­da svo­je ori­gi­nal­ne ru­ko­tvo­ri­ne, ukra­se, koz­me­ti­ku, pre­hram­be­ne pro­izvo­de... kao do­ka­ze da se mo­že us­pje­ti

Poslovni Dnevnik - - MOJA PODUZETNA HRVATSKA - DARKO BIČAK

Saj­mo­vi su nam, uz druš­tve­ne mre­že, naj­važ­ni­ji ka­nal pro­da­je i ko­mu­ni­ka­ci­je s po­tro­ša­či­ma pa su­sre­te i dru­že­nja ovak­ve vr­ste ne pro­pu­šta­mo, ka­žu iz­la­ga­či

Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-ova “Moja poduzetna Hr­vat­ska“, ko­ji se odr­ža­va u or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta, Pos­lov­nog dnev­ni­ka i 24 sa­ta, oku­pio je pro­tek­log vi­ken­da u Ba­kru 20-ak po­du­zet­ni­ka ko­ji su se pred­sta­vi­li Ba­kra­ni­ma i nji­ho­vim gos­ti­ma. Ovaj pro­jekt pro­mo­ci­je ma­lo­ga po­du­zet­niš­tva or­ga­ni­zi­ra se već dru­gu go­di­nu za­re­dom u či­ta­voj Hr­vat­skoj, a u Ba­kru je odr­ža­na u sklo­pu ta­moš­nje tra­di­ci­onal­ne ma­ni­fes­ta­ci­je Ba­kar­ski su­sre­ti.

Ka­ko je po­jas­nio Tomislav Kla­rić, gra­do­na­čel­nik Ba­kra, in­ten­ci­ja je bi­la da se po­ve­žu mje­šta­ni svih na­se­lja na po­dru­čju gra­da, a ko­ji se pros­ti­re na 126 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra, sve do vr­ha Ri­s­nja­ka. Ma­ni­fes­ta­ci­ja ima druš­tve­ni, sport­ski, ali sve vi­še i gospodarski ka­rak­ter zbog pro­mo­ci­je ma­lih po­du­zet­ni­ka s po­dru­čja Pri­mor­ja, kao i či­ta­ve Hr­vat­ske.

La­van­da sa za­gor­skih bre­ga

Tea Lo­vrić, suv­las­ni­ca OPGa Lo­vrić iz Ku­mrov­ca u Za­gor­ju doš­la je u Ba- kar pred­sta­vi­ti svoj asor­ti­man pro­izvo­da od la­van­de. “Za­nim­lji­vo je da do­la­zim iz Za­gor­ja na mo­re nu­di­ti la­van­du, no či­nje­ni­ca je da je se vi­še pro­izve­de u kon­ti­nen­tal­noj Hr­vat­skoj ne­go ov­dje. Zbog to­ga sam ma­nje za­nim­lji­va do­ma­ći­ma, ali tu­ris­ti ne pra­ve raz­li­ku jer njih za­ni­ma sa­mo kva­li­te­tan pro­izvod”, is­ti­če Lo­vrić. Nje­zin asor­ti­man se sas­to­ji od ete­rič­nih ulja,mas­ti, me­da, ali i ino­va­tiv­nih pro­izvo­da po­put jas­tu­ka i igra­ča­ka, a po­seb­no do­bro idu pri­god­ni mi­riš­lja­vi jas­tu­či­ći ko­je mla­den­ci pok­la­nja­ju gos­ti­ma na svad­ba­ma. Glav­ni ka­nal pro­da­je su joj saj­mo­vi te druš­tve­ne mre­že.

Ka­ko je iz Ku­mrov­ca, ne pro­pu­šta pri­li­ku da bu­de pri­sut­na i na pros­la­vi ‘Da­na Mla­dos­ti’ 25. svib­nja kad se u tom mjes­tu okup­lja­ju broj­ni što­va­te­lji li­ka i dje­la Jo­si­pa Bro­za Ti­ta ko­ji­ma Lo­vri­će­vi nu­de pro­izvo­de od la­van­de s

mo­ti­vi­ma ve­za­nim uz Ti­tov lik. Iz Čaz­me su u Ba­kar doš­li su­sje­di Ivan Vr­lac i Sla­đan Li­po­vec ko­ji ima­ju OPGo­ve na ko­ji­ma uz­ga­ja­ju i pre­ra­đu­ju in­dus­trij­sku ko­nop­lju i pro­da­ju ulje, pro­te­ine i braš­no od nje.

“Obo­ji­ci nam je ovo us­pu­tan posao, ali ko­ji sva­ka­ko ima per­s­pek­ti­vu. Kre­nu­li smo svat­ko po je­dan hek­tar, a da­nas ima­mo vi­še od 11 hek­ta­ra pod ko­nop­ljom“, ka­že sta­ri­ji part­ner Li­po­vac ko­ji je pro­fe­sor hr­vat­skog je­zi­ka, a ra­dio je i kao du­go­go­diš­nji lek­tor na jed­nom ve­li­kom por­ta­lu.

Do­da­ju da su s ko­nop­ljom ima­li pro­ble­ma sa­mo ti­je­kom pr­ve go­di­ne ka­da ih je lo­kal­na za­jed­ni­ca gle­da­la sa sum­njom da pro­izvo­de dro­gu, no na­kon pr­vog šo­ka i su­sje­di su shva­ti­li o če­mu se za­pra­vo ra­di. S dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma ni­su ni­kad ima­li pro­ble­ma.

(Ne)zgo­de s ko­nop­ljom

“Do­ga­đa se da nam ‘mla­đa­ri­ja’ upad­ne na po­lje i ukra­de ne­ko­li­ko stab­lji­ka jer mis­li da se ra­di o ma­ri­hu­ani. Iako se ra­di o neo­pas­noj in­dus­trij­skoj ko­nop­lji, u tom slu­ča­ju mo­ra­mo oba­vi­jes­ti­ti po­li­ci­ju ko­ja pro­vo­di is­tra­gu, a sve na kra­ju za­vr­ši uglav­nom uko­rom i smi­je­hom, i po­li­ca­ja­ca kao i mla­dih i nji­ho­vih ro­di­te­lja“, ka­že Li­po­vec.

Nje­gov part­ner Vr­lac na­vo­di zgo­du s jed­nog saj­ma kad se jed­na sta­ri­ja gos­po­đa še­ta­la oko štan­do­va, a kad je doš­la na nji­hov i vi­dje­la oglas na ko­jem je pi­sa­lo ko­nop­lja, po­če­la je his­te­rič­no bje­ža­ti od njih i vi­ka­ti. La­na Hi­deg je du­go­go­diš­nja po­du­zet­ni­ca iz Za­gre­ba ko­ja već 11 go­di­na ima ško­lu stra­nih je­zi­ka, a pri­je ko­ju go­di­nu je ot­kri­la drv­ne ukra­se te joj je to sad iz hobija i do­dat­ni biz­nis.

“Ot­kri­la sam da imam dara za alat i ma­lo po­ma­lo je kre­nu­la iz­ra­da ne­kih vi­si­li­ca i raz­nih dr­ve­na­ri­ja. Da­nas iz­ra­đu­jem niz pri­god­nih ukra­sa ve­za­nih uz kr­šte­nje, vjen­ča­nje, mo­re, a pri­pre­mam i po­seb­no edi­ci­ju s tra­di­ci­onal­nim za­gre­bač­kim mo­ti­vi­ma”, objaš­nja­va Za­grep­čan­ka.

Za­sad se, do­da­je, naj­vi­še po­uz­da­je u druš­tve­ne mre­že za pro­da­ju, a u per­s­pek­ti­vi raz­miš­lja i o su­rad­nji sa su­ve­nir­ni­ca­ma. Ri­je­čan­ki Bo­že­ni Bu­bo­nja Ka­le­bić, ina­če eko­no­mis­ti­ci ko­ja je proš­la niz umjet­nič­kih te­ča­je­va kod ugled­nih pro­fe­so­ra, sli­kar­stvo i ke­ra­mi­ka su ta­ko­đer ho­bi ko­ji pre­ras­ta u do­dat­ni posao. Do­sad je iz­la­ga­la i pro­da­va­la uglav­nom pre­ko umjet­nič­kih ko­lo­ni­ja, a Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva u Ba­kru joj je bio ide­al­na pri­li­ka da se od­lu­či i na pre­zen­ta­ci­ju pu­tem saj­mo­va.

“Umjet­nost me odu­vi­jek za­ni­ma­la te sam sli­ka­la i iz­ra­đi­va­la upo­rab­nu ke­ra­mi­ku, uglav­nom svje­tilj­ke i va­ze, za svoj gušt i pri­ja­te­lje.

No, ka­ko mi se na­pu­ni­la ko­no­ba, a pri­ja­te­lji su me uvje­ra­va­li da moj rad ima vri­jed­nost, shva­ti­la sam da bi bi­lo do­bro da to po­nu­dim tr­ži­štu”, ka­že ova umjet­ni­ca ko­ja je u Ba­kru ima­la štand pre­ko udru­ge en­tu­zi­jas­ta i kre­ati­va­ca KIS.

OVAJ FES­TI­VAL PO­DU­ZET­NIŠ­TVA ODRŽAN JE U SKLO­PU BA­KAR­SKIH SU­SRE­TA,

KO­JI UZ DRUŠ­TVE­NI I SPORT­SKI IMA­JU SVE VI­ŠE I GOSPODARSKI KA­RAK­TER ZBOG PRO­MO­CI­JE MA­LIH PO­DU­ZET­NI­KA, KA­ŽE GRA­DO­NA­ČEL­NIK KLA­RIĆ

GORAN KOVAČIĆ/ PIXSELL

Gra­do­na­čel­nik Tomislav Kla­rić

GORAN KOVAČIĆ/PIXSELL

Po­sje­ti­te­lji su raz­gle­da­va­li, ku­po­va­li, ku­ša­li...

Su­sje­di iz Čaz­me (sli­ka go­re), Tea Lo­vrić iz Ku­mrov­ca (des­no go­re), te La­na Hi­deg iz Za­gre­ba (des­no do­lje)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.