Ube­rov­ci i tak­sis­ti u ra­lja­ma pre­sku­pe dr­ža­ve ne­ma­ju ni­kak­ve šan­se

Bez par­do­na Po­di­je­li pa vla­daj Dr­žav­na ad­mi­nis­tra­ci­ja ima si­tu­aci­ju ko­ja joj pot­pu­no od­go­va­ra - dvi­je za­ra­će­ne stra­ne ko­je sa­mo mis­le da se bo­re za pra­va rad­nog čo­vje­ka, a ko­je bi u ma­lo pa­met­ni­jem i pra­ved­ni­jem vre­me­nu tre­ba­le za­jed­no nas­tu­pi­ti pro­tiv bi

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - VLADIMIR NIŠEVIĆ vladimir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Proš­lo­tjed­ni pro­s­vjed tak­sis­ta u Za­gre­bu, Spli­tu i Du­brov­ni­ku pro­tiv Ube­ra osim tra­gič­nih po­s­lje­di­ca po ne­ko­li­ci­nu tak­sis­ta te ve­li­ku pat­nju ne­vi­nih su­di­oni­ka u pro­me­tu ko­ji su “umi­ra­li” na plus 30 u hla­du po­la­ko pos­ta­je naj­ra­zvid­ni­ji pri­mjer sve­ga ono­ga što u uprav­lja­nju dr­ža­vom ni­je do­bro, ali i do­ma­ćeg men­ta­li­te­ta ko­ji ne do­pu­šta ino­va­tiv­nost, čak i ka­da je u ko­rist op­će po­pu­la­ci­je. Naj­bo­lje to opi­su­je jed­na od aneg­do­ta ko­je se vr­te na in­ter­ne­tu a kroz ko­ju po­šta­ri naj­av­lju­ju ve­li­ki pro­s­vjed pro­tiv uvo­đe­nja elek­tro­nič­ke po­šte, ili da bu­de­mo pre­ciz­ni­ji tra­že za- bra­nu apli­ka­ci­ja po­put Gma­il. Me­đu­tim ako se po stra­ni os­ta­vi sve ono što je uve­se­lja­va­lo jav­ni pros­tor kroz ko­men­ta­re “pro” i “kon­tra” tak­sis­ta i “pro” i “kon­tra” Ube­ra za­nim­lji­vo je ka­ko nit­ko ni­je pri­mi­je­tio ka­ko u ovom slu­ča­ju ni­su kri­vi ni tak­sis­ti ni Uber - kri­va je dr­ža­va ili pre­ciz­ni­je dr­žav­na ad­mi­nis­tra­ci­ja. Za­što? Od­go­vor je jed­nos­ta­van jer je preskupa i pregladna da bi mo­gla po­pus­ti­ti - Uberu jer joj ne uplaćuje dovoljno, a taksistima jer joj mo­ra­ju nas­ta­vi­ti uplaćivati previše.

Svi vo­ze po za­ko­ni­ma

Za­bo­ra­vi­mo na tre­nu­tak pri­ču o jad­nim lju­di­ma ko­ji za­ra­đu­ju kruh svag­daš­nji vo­ze­ći auto­mo­bi­le, jer to ra­de i vo­za­či taksija i vo­za­či Ube­ra, i pri­ču ko­ja nam je ser­vi­ra­na kroz ide­ju da jed­ni po­štu­ju za­ko­ne, a dru­gi ne i za­mis­li­mo se nad jed­nom dru­gom hi­po­te­zom.

Što bi se dogodilo ka­da bi sus­tav bi­lo nak­lo­njen svi­ma ko­ji ra­de pa uklonio niz bespotrebnih tro­ško­va kroz ko­je svaki vozač taksija pla­ća niz ko­lok­vi­jal­no na­zva­nih “uhljeba” i ka­da bi nje­go­va ci­je­na ra­da pos­ta­la jef­ti­ni­ja, a on kon­ku­rent­ni­ji Uberu, što bi ta­da ne­dos­ta­ja­lo da svi za­ra­đu­ju na pri­je­vo­zu tu­ris­ta ko­jih ima dovoljno za sve? Iz sa­daš­nje per­s­pek­ti­ve dr­žav­na ad­mi­nis­tra­ci­ja ima si­tu­aci­ju ko­ja joj od­go­va­ra dvi­je za­ra­će­ne stra­ne ko­je sa­mo mis­le da se bo­re za pra­va rad­nog čo­vje­ka, a ko­je bi u ma­lo pa­met­ni­jem i pra­ved­ni­jem vre­me­nu tre­ba­le za­jed­no nas­tu­pi­ti pro­tiv bi­ro­kra­ci­je ko­ju pla­ća­ju. Svi tak­sis­ti pos­lu­ju pre­ma va­že­ćim za­ko­ni­ma i pre­ma tim is­tim za­ko­ni­ma pla­ća­ju dr­ža­vi, a na­kon to­ga i lo­kal­noj upra­vi ve­lik no­vac, od če­ga dio bes­po­treb­no, sma­tra­ju­ći s pra­vom ka­ko upra­vo zbog to­ga ima­ju re­zo­na tra­ži­ti uki­da­nje Ube­ra.

Svi ube­rov­ci vo­ze po va­že­ćim za­ko­ni­ma i mo­gu ne­ki tvr­di­ti da su pro­naš­li ru­pu u za­ko­nu kroz stav­ku o naj­mu vo­zi­la s vo­za­čem, ali či­nje­nič­no oni su u ok­vi­ru za­ko­na i ta­ko ta­ko­đer u ma­njoj mje­ri od tak­sis­ta ali is­to pla­ća­ju pro­pi­sa­na da­va­nja dr­ža­vi, i ta­ko­đer u ne­koj mje­ri mo­gu tra­ži­ti za­šti­tu od pa­lje­nja auto­mo­bi­la ili pre­mla­ći­va­nja.

U to is­to vri­je­me nad­lež­na ins­ti­tu­ci­je se ne mo­gu, o če­mu je Pos­lov­ni dnev­nik već pi­sao, do­go­vo­ri­ti što s Ube­rom. Na jed­noj stra­ni je mi­nis­tri­ca Da­lić ko­ja je bla­ža i mo­žda sklo­ni­ja li­be­ral­ni­joj de­re­gu­li­ra­noj op­ci­ji, a s dru­ge mi­nis­tar But- ko­vić ko­ji je za­klju­čio da mo­že za­bra­ni­ti in­ter­net­sku apli­ka­ci­ju, pa nak­nad­no doz­nao da to ni­je ta­ko jed­nos­tav­no čak ni u Ki­ni.

Ta­oci dr­žav­nog ha­ra­ča

Za­rob­lje­ni iz­me­đu dvi­je stru­je, u ra­lja­ma pre­sku­pe dr­ža­ve i ube­rov­ci i tak­sis­ti ne­ma­ju šan­se. Pr­vi jer će ih na kra­ju ili za­bra­ni­ti ili uka­lu­pi­ti ne­kim za­kon­skim rje­še­njem u is­tu ka­te­go­ri­ju kao i tak­sis­te, a on­da će di­je­li­ti sud­bi­nu do­ne­dav­nih ne­pri­ja­te­lja i sva­ka za­ra­đe­na ku­na bit će ote­ža­na bes­po­treb­nim da­va­nji­ma, a dru­gi jer su već du­go ta­oci ne­ke vr­ste ha­ra­ča. Po­ma­ka ne­ma dok tak­sis­ti i ube­rov­ci ne shva­te da ni­su ne­pri­ja­te­lji jer na ure­đe­nim tr­ži­šti­ma kon­ku­ren­ci­ja tje­ra na una­p­rje­đe­nje ka­ko bi bi­li bo­lji i kva­li­tet­ni­ji, ali na ne­ure­đe­nim tr­ži­šti­ma ne­pri­ja­telj je is­ti on se po­ka­zu­je kroz pre­vi­so­ke na­me­te, be­smis­le­na i ne­lo­gič­na da­va­nja, pro­pi­se ko­ji sli­če na pre­pre­ke... On je preskupa i ne­efi­kas­na dr­ža­va, i za­nim­lji­vo, uvi­jek pu­na “uhljeba”.

ŠTO BI SE DOGODILO KA­DA BI SUS­TAV UKLONIO NIZ BESPOTREBNIH TRO­ŠKO­VA KROZ KO­JE SVAKI VOZAČ TAKSIJA PLA­ĆA NIZ ‘UHLJEBA’? DR­ŽA­VA JE PRESKUPA I PREGLADNA DA BI POPUSTILA - UBERU JER JOJ NE UPLAĆUJE DOVOLJNO, A TAKSISTIMA JER JOJ MO­RA­JU NAS­TA­VI­TI UPLAĆIVATI PREVIŠE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.