Ništav je ugo­vor ko­ji je sklopila oso­ba nesposobna za rasuđivanje

Sudska praksa Pos­tu­pak Tuž­be­ni zah­tjev da se ut­vr­di ni­šta­vom spe­ci­jal­na pu­no­moć i da­rov­ni ugo­vor pra­vo­moć­no od­bi­jen

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

SS­tran­ka u skriv­lje­noj za­blu­di ne mo­že tra­ži­ti po­ni­štaj uk­lad­no sta­vu Vr­hov­nog su­da RH u od­lu­ci Revx 1147/ 11 pot­pi­si­va­nje sporne punomoći je u kraj­njem slu­ča­ju re­zul­tat po­manj­ka­nja bi­lo kak­ve pre­dodž­be G. R. o sa­dr­ža­ju te punomoći, dak­le o nje­zi­nu ig­no­ri­ra­nju od­nos­no nez­na­nju kao ne­sa­vjes­nom ne­s­kla­du iz­me­đu vo­lje i oči­to­va­nja, ko­je ima is­te učin­ke kao i bit­na za­blu­da (čl.61.st.2.ZOO), te da se ra­di i o skriv­lje­nom nez­na­nju, dak­le o skriv­lje­noj za­blu­di, a tak­va za­blu­da pre­ma mje­ro­dav­nom pra­vu – čl. 61.st.2.ZOO, ne da­je pra­vo na po­ni­štaj ugo­vo­ra stra­ni ko­ja je u za­blu­di. Gle­de ne­dos­tat­ka “po­treb­ne pos­lov­ne spo­sob­nos­ti za pot­pi­si­va­nje punomoći od­nos­no za skla­pa­fo­rum nje prav­nih pos­lo­va” od stra­ne tu­ži­te­lji­ce G.R., va­lja od­go­vo­ri­ti da je pre­ma čl. 56.st.1. ZOO za sklapanje pravovaljanog ugo­vo­ra potrebno da ugovaratelji ima­ju pos­lov­nu sposobnost, dok je pre­ma čl. 103. st.1. ZOO ništav ugo­vor ko­jeg je sklopila oso­ba nesposobna za rasuđivanje bez ob­zi­ra što je u vri­je­me skla­pa­nja tog ugo­vo­ra ni­je sud­skom od­lu­kom bi­la odu­ze­ta pos­lov­na sposobnost. Me­đu­tim, u ra­ni­jem ti­je­ku ovog pos­tup­ka tuž­be­ni zah­tjev da se ut­vr­di ni­šta­vom spe­ci­jal­na pu­no­moć i da­rov­ni ugo­vor pra­vo­moć­no je od­bi­jen.

U SLU­ČA­JU SPORNE PUNOMOĆI, PRE­MA ČL. 56.ST.1. ZOO ZA SKLAPANJE PRAVOVALJANOG UGO­VO­RA POTREBNO JE DA UGOVARATELJI IMA­JU POS­LOV­NU SPOSOBNOST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.