U šest mje­se­ci Hrvati u zlato uložili 30 mi­li­ju­na ku­na

Al­ter­na­tiv­no ula­ga­nje Po­traž­nja za inves­ti­cij­skim zla­tom u Hr­vat­skoj ne je­nja­va

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Naj­ve­ći je in­te­res za du­ka­ti­ma iz­me­đu 1100 i 400 ku­na, ali se ku­pu­ju i po­lu­ge vri­jed­ne 280.000 ku­na

Po­traž­nja za inves­ti­cij­skim zla­tom u Hr­vat­skoj i da­lje ras­te. U pr­vih šest mje­se­ci, pro­da­jom inves­ti­cij­skog zla­ta i sre­bra os­tva­re­no je 30,2 mi­li­ju­na ku­na prihoda, što je u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne, ka­da je pro­met iz­no­sio 16,5 mi­li­ju­na ku­na, go­to­vo dvos­tru­ko bo­lji re­zul­tat, po­ka­zu­ju po­da­ci tvrt­ke Au­ro Do­mus.

Rast prihoda

“Od 1. si­ječ­nja do 30. lip­nja, gru­pa­ci­ja Au­ro Do­mus os­tva­ri­la je rast prihoda od pro­da­je inves­ti­cij­skog zla­ta od čak 83 pos­to, što je re­zul­tat ko­ji po­ka­zu­je da je in­te­res hr­vat­skih gra­đa­na za pro­izvo­di­ma od inves­ti­cij­skog zla­ta sve ve­ći.

Za us­po­red­bu, u či­ta­voj 2015. go­di­ni os­tva­ren je pri­hod od 28 mi­li­ju­na ku­na. Oče­ku­je­mo da će se is­ti trend nas­ta­vi­ti i u dru­goj po­lo­vi­ci go­di­ne, ka­da smo la­ni za­bi­lje­ži­li po­rast u od­no­su na pr­va dva kvar­ta­la”, ka­zao je di­rek­tor pos­lov­ni­ca Goran Sko­či­lić.

Do­dao je ka­ko je uku­pan proš­lo­go­diš­nji pri­hod iz­no­sio 40 mi­li­ju­na ku­na. “Vje­ru­jem da će­mo ove go­di­ne do­se­ći 60 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nos­ti pro­da­nih pro­izvo­da”, is­tak­nuo je Sko­či­lić. Naj­ve­ći in­te­res ku­pa­ca je za du­ka­te či­ja se vri­jed­nost, ovis­no o ve­li­či­ni, kre­će od oko 1100 pa do 4000 ku­na, zlat­ni­ke od un­ce vri­jed­ne oko 9000 ku­na, ali i zlat­ne po­lu­ge od 100 i 250 gra­ma s ci­je­nom od 27.000 ku­na, pa do sko­ro 70.000 ku­na. Naj­vri­jed­ni­ji pro­izvo­di su zlat­ne po­lu­ge od ki­lo­gra­ma či­ja se ci­je­na mo­že kre­ta­ti i do 280.000 ku­na.

Ve­ći in­te­res

“Kup­ci po­ka­zu­ju in­te­res i za pro­izvo­de ko­ji se mo­gu ek­s­klu­ziv­no ku­pi­ti u na­šim tr­go­vi­na­ma”, ka­že Goran Sko­či­lić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za kup­ce je do­bra vi­jest što je Hr­vat­ski nov­čar­ski za­vod (HNZ) naj­a­vio iz­ra­du se­ri­je pro­izvo­da od inves­ti­cij­skog zla­ta ko­ji bi se u pro­da­ji mo­gli na­ći u dru­goj po­lo­vi­ci ove go­di­ne.

FOTOLIA

Ove se go­di­ne oče­ku­je uku­pan pri­hod od inves­ti­cij­skog zla­ta od 60 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.