Uber do kra­ja 2017. go­di­ne že­li ući i u dos­ta­vu hra­ne

Na­kon pri­je­vo­za na zah­tjev kop­nom i mo­rem, ot­kri­li no­vu ni­šu u Hr­vat­skoj

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Tri su tr­ži­šta pr­va u fo­ku­su za ši­re­nje UberEATS-a iz Polj­ske, a to su Hr­vat­ska, Ru­munj­ska i Ukra­ji­na

Na­kon što je ušao na tr­ži­šte pri­je­vo­za na zah­tjev auto­mo­bi­li­ma i bro­do­vi­ma, Uber u Hr­vat­skoj is­tra­žu­je i ka­ko ući na tr­ži­šte dos­ta­ve hra­ne, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Tvrt­ka već nu­di tu us­lu­gu u Polj­skoj, a di­rek­tor UberEATSa za to tr­ži­šte, Kr­zy­s­ztof Ra­do­szew­ski, ot­krio nam je da is­pi­tu­ju mo­guć­nos­ti ši­re­nja u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi.

“Tri su nam tr­ži­šta pr­va u fo­ku­su za UberEATS, a to su Hr­vat­ska, Ru­munj­ska i Ukra­ji­na”, ka­že Ra­do­szew­ski.

Do­da­je da sa­ma od­lu­ka o ši­re­nju još ni­je do­ne­se­na. No, nes­luž­be­no doz­na­je­mo da im je plan ba­rem jed­no od tri tr­ži­šta otvo­ri­ti do kra­ja go­di­ne. Što­vi­še, lo­kal­no su za tu us­lu­gu, na­vod­no, naj­vi­še za­in­te­re­si­ra­ni upra­vo u Ube­ru u Hr­vat­skoj. No­va us­lu­ga, iz fi­nan­cij­skog iz­vješ­ća tvrt­ke dos­tup­nog na Fi­ni, zna­čaj­no bi po­di­gla pro­fi­ta­bil­nost Ube­ra u Hr­vat­skoj. Na­ime, pre­ma po- da­ci­ma Fi­ne, hr­vat­ska ope­ra­ci­ja Ube­ra zva­na Uber Cro­atia la­ni je, i to u pr­voj go­di­ni pos­lo­va­nja, bi­la pro­fi­ta­bil­na. Ne­to do­bit iz­no­si­la je 232,7 ti­su­ća ku­na. I dok Uber za vož­nje uzi­ma pro­vi­zi­ju u pra­vi­lu iz­me­đu 20 i 25 pos­to, UberEATS na­pla­ću­je još vi­šu pro­vi­zi­ju, od 30 pos­to. Pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne, tvrt­ka Uber Cro­atia je la­ni ima­la pri­hod od 4,2 mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je o pri­ho­du ko­ji je lo­kal­noj tvrt­ki os­tao na­kon što je ma­tič­ni Uber na­pla­tio ko­ri­šte­nje apli­ka­ci­je, po­rez te is­pla­tio vo­za­če.

Ia­ko su, prav­no gle­da­no, Uber i UberEATS dio is­te tvrt­ke, ma­ti­ce Uber Tec­h­no­lo­gi­es, Ra­do­szew­ski tvr­di da je UberEATS za­se­ban biz­nis ko­ji ras­te na pos­to­je­ćoj ba­zi ko­ju si je Uber iz­gra­dio. Otud i plan da se nak­na­kon Polj­ske ši­ri ri­ši­ri u tri is­is­toč­ne dr­ža­ve, gdje bbiz­nis ras­te. Na­vo­di vodNa­vo­di da ima­ju po­seb­nu seb­po­seb­nu apli­ka­ci­ju, ti­tim lju­di, pris­tup tr­ži­štu i još mno­go to­ga dru­ga­či­jeg. Me­đu ini­ma, dos­ta­vu ne bi ra­di­li sa­mo vvo­za­či auto­mo­bi­la ma­uto­mo­bi­la već bi se to mo­glo ra­di­ti i mo­to­mo­to­rom i bi­cik­lom. “Mi se do­živ­lja­va­mo kao spin off Ube­ra. Ko­ris­ti­mo is­te ure­de i dio re­sur­sa, ali ima­mo za­se­ban tim, apli­ka­ci­ju i pris­tup tr­ži­štu”, ka­že Ra­do­szew­ski. U Hr­vat­skoj su u po­s­ljed­njih dva­de­se­tak go­di­na mno­gi od dos­ta­ve na­pra­vi­ti pro­fi­ta­bi­lan biz­nis. Ta­ko je tvrt­ka Ri­vi­era Adven­tu­res, ko­ja dr­ži Je­lov­nik.hr, la­ni pre­ma po­da­ci­ma objav­lje­nim na Fi­ni ima­la pri­hod od 35 ti­su­ća ku­na i ne­to do­bit od 21,2 ti­su­će ku­na. Tvrt­ka Juž­ni pol, ko­ja uprav­lja sa saj­tom Do­barTek.hr, la­ni je, pre­ma Fi­ni, po­ve­ća­la pri­hod s 234,3 na 358,4 ti­su­će ku­na uz dvos­tru­ko ve­ću ne­to do­bit od 62,5 ti­su­ća ku­na. Na­jus­pješ­ni­ja je pak Pa­uza.hr, ko­ju je pri­je tri go­di­ne ku­pio sin­ga­pur­ski star­tup Fo­od­pan­da, ko­jeg je za­tim la­ni ku­pi­la nje­mač­ka tvrt­ka De­li­very He­ro. Lo­kal­na ope­ra­ci­ja u Hr­vat­skoj vo­di se pre­ko tvrt­ke Ozon Me­dia, ko­ja je pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne, la­ni ima­la pri­hod od 3,6 mi­li­ju­na ku­na ili za 1,1 mi­li­ju­na vi­še ne­go go­di­nu pri­je. Us­to, Pa­uza.hr je la­ni udvos­tru­či­la pro­fit na 1,15 mi­li­ju­na ku­na. Ne ču­di sto­ga in­te­res Ube­ra da uđe na ovo tr­ži­šte.

Kr­zy­s­ztof Ra­do­szew­ski iz UberEATSa po­jaš­nja­va pak da je os­no­va nji­ho­vog biz­ni­sa za­pra­vo u una­pre­đi­va­nju ra­da res­to­ra­na.

Br­za dos­ta­va, i to u ro­ku od po­la sa­ta od za­pri­ma­nja na­rudž­be do nje­ne pre­da­je kup­cu, ši­rok iz­bor hra­ne ko­ja se mo­že na­ru­či­ti pre­ko apli­ka­ci­je te ve­li­ki broj dos­tav­lja­ča, po­jaš­nja­va tek su pret­pos­tav­ka nji­ho­vog ra­da.

“Mi po­ma­že­mo res­to­ra­ni­ma po­di­ći pro­met, op­ti­mi­zi­ra­ti po­nu­du ka­ko bi po­di­gli pro­fi­ta­bil­nost, po­mo­ći u pla­ni­ra­nju na­ba­ve, sa­vje­tu­je­mo ih na ko­je se lo­ka­ci­je mo­gu pro­ši­ri­ti, po­ma­že­mo u ot­kri­va­nju no­vih tren­do­va i još mno­go dru­gih stva­ri, a sve is­klju­či­vo u tro­šku pro­vi­zi­je za na­rudž­be”, na­bra­ja Ra­do­szew­ski.

Ukrat­ko, za res­to­ra­ne u Hr­vat­skoj vi­di dos­ta pros­to­ra da bo­lje is­ko­ris­te ljet­ne na­va­le tu­ris­ta, ali i da ot­kri­ju no­ve pri­li­ke u pro­da­ji go­to­ve hra­ne oni­ma ko­ji ina­če ne idu u res­to­ra­ne jer ih sma­tra­ju sku­pi­ma. Ka­že da su u Var­ša­vi u šest mje­se­ci od lan­si­ra­nja broj res­to­ra­na s ko­ji­ma su­ra­đu­ju po­ve­ća­li sa 130 na 400, a kao jed­nu za­nim­lji­vost na­vo­di i to da res­to­ra­ni sa­da mo­gu uči­ni­ti vi­še u ma­nje smje­na. “UberEATS ra­di is­klju­či­vo od 11 uju­vom tro do 11 na­ve­čer. Ne­ma po­tre­be ra­di­ti ni ra­ni­je ni kas­ni­je, jer se glav­ni­na na­rudž­bi ra­di upra­vo u to vri­je­me”, ka­že Ra­do­szew­ski. Do­da­je da dio zna­nja ko­ji su pri­mi­je­ni­li u Var­ša­vi, te ko­je že­le pre­ni­je­ti u Hr­vat­sku, Ru­munj­sku i Ukra­ji­nu, stek­li su kroz ma­ti­cu. UberEATS dos­tu­pan je u sto gra­do­va. Pre­ko nje­ga svo­je us­lu­ge nu­di 60.000 res­to­ra­na, a dos­ta­vu ra­de u pro­sje­ku is­pod 33 mi­nu­te.

Sa­ma us­lu­ga ini­ci­jal­no ni­je se po­ka­za­la us­pješ­nom ka­da je pri­je tri go­di­ne Uber po­čeo eks­pe­ri­men­ti­ra­ti s dos­ta- hra­ne. Is­pr­va je nu­dio una­pri­jed pri­prem­lje­nu hra­nu ko­ja je bi­la adek­vat­no skla­di­šte­na u prt­ljaž­ni­ci­ma auto­mo­bi­la svo­jih vo­za­ča. No, taj se mo­del po­ka­za­lo ne­us­pješ­nim u ska­li­ra­nju. La­ni se Uber vra­tio ide­ji da dos­tav­lja­či pre­uzi­ma­ju svje­že pri­prem­lje­nu hra­nu i što pri­je je dos­ta­ve kup­cu. Res­to­ra­ni se na­tje­ču za narudžbu, dos­tav­lja­či za dos­ta­vu, a ku­pac do­bi­va ni­žu ci­je­nu. I sve to bez da je os­ta­lo vi­ška ne­pro­da­ne hra­ne u prt­ljaž­ni­ku ili even­tu­al­no manj­ka.

“No­vi mo­del po ko­jem ra­di­mo, kup­ca spa­ja s naj­bli­žim res­to­ra­ni­ma u nje­go­voj oko­li­ci, zna­či se­lek­ci­ja se ra­di pre­ma lo­ka­ci­ji i uda­lje­nos­ti pa se ne mo­že na­ru­či­ti hra­na s dru­ge stra­ne gra­da. Ta­ko pa­zi­mo na kva­li­te­tu dos­ta­ve, jer pri­mje­ri­ce pe­če­na ri­ba ili bur­ger mo­ra­ju bi­ti dos­tav­lje­ni u ro­ku od 15 mi­nu­ta. Mo­ra­ju bi­ti to­pli dos­tav­lje­ni”, ka­že Ra­do­szew­ski.

Do­da­je da su u Var­ša­vi us­pje­li u šest mje­se­ci za 47 pos­to svih dos­ta­va vri­je­me dos­ta­ve spus­ti­ti na ma­nje od po­la sa­ta. Po­jaš­nja­va da će dos­ta­vi­ti bi­lo što, čak i jed­nu je­di­nu kraf­nu. No, najniža cijena ko­ju će naplatiti za narudžbu, neovisno što naručili, je 14 ku­na. Na­rudž­be su u pro­sje­ku ve­će od to­ga. Ima onih ko­je se pe­nju i do 200 eura. No, Ra­do­szew­ski po­jaš­nja­va da su to u pra­vi­lu na­rudž­be gdje jed­na oso­ba na­ru­ču­je ru­čak za svo­je ko­le­ge iz ure­da. Biz­nis im ras­te to­li­ko da po­ve­ća­va­ju i broj za­pos­le­nih.

“U Var­ša­vi nas u UberEATSu ra­di 20 lju­di, a u Kra­da do­dat­nih 16 te se i da­lje ši­ri­mo”, ka­že Ra­do­szew­ski. Po­jaš­nja­va da su oku­si ono či­me se za­pra­vo ba­ve te da pri­mje­ću­ju ka­ko se tren­do­vi ko­ji vla­da­ju na za­pa­du po pi­ta­nju oku­sa, se­le i kod njih. Ra­do­szew­ski is­ti­če da se u Var­ša­vi naj­vi­še na­ru­ču­je mek­sič­ka hra­na. Ne­kim lo­kal­nim res­to­ra­ni­ma sa­vje­to­va­li su da ta­ko pro­ši­re po­nu­du, jer mo­gu za­ra­di­ti vi­še. Slič­no kao u Za­gre­bu i Var­ša­vu je za­hva­ti­la po­ma­ma za bur­ge­ri­ma pa su oni dru­ga naj­tra­že­ni­ja hra­na za dos­ta­vu. Na­kon to­ga, tra­ži se azij­ska ku­hi­nja, po­seb­no taj­lan­d­ska i vi­jet­nam­ska je­la, a za­tim ve­gan­ska i ve­ge­ta­ri­jan­ska hra­na.

“Var­ša­va je, ko­li­ko god to bi­lo neo­bič­no, pro­gla­še­na jed­nom od tri top des­ti­na­ci­je na svi­je­tu po pi­ta­nju ve­ge­ta­ri­jan­ske hra­ne, a to je ne­što što ot­kri­je­te tek kad ste du­bo­ko u pos­lu s hra­nom”, ka­že Ra­do­szew­ski. Do­da­je da su ne­dav­no ot­kri­li da se va­ni ši­ri po­traž­nja za ha­vaj­skim sa­la­ta­ma pa su taj kon­cept hra­ne pred­sta­vi­li ne­kim lo­kal­nim res­to­ra­ni­ma. Re­zul­tat je, tvr­di, da su 22 res­to­ra­na uve­la te sa­la­te u po­nu­du.

“Sa­da vi­di­mo da ne­ki res­to­ra­ni po­ve­ća­va­ju te­ra­se, a ne­ki ih ga­se ka­ko bi ra­di­li sa­mo dos­ta­vu. Ugod­no sam iz­ne­na­đen re­ak­ci­jom na­ših res­to­ra­na. Kroz UberEATS smo omo­gu­ći­li res­to­ra­ni­ma da bo­lje pred­sta­ve svo­ju po­nu­du i br­že do­đu do no­vih ku­pa­ca, čak i kroz fi­nan­ci­ra­nje fo­to­gra­fa ko­ji res­to­ra­ni­ma fo­to­gra­fi­ra­ju nji­ho­va je­la”, za­klju­ču­je Ra­do­szew­ski.

NAJNIŽA CIJENA KO­JU ĆE NAPLATITI ZA NARUDŽBU, NEOVISNO ŠTO NARUČILI, JE 14 KU­NA

Kr­zy­s­ztof Ra­do­szew­ski, di­rek­tor UberEATS-a za Polj­sku

FOTOLIA

U Var­ša­vi za UberEATS ra­di 20 lju­di, a u Kra­kowu do­dat­nih 16

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.