Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska

Svo­je kup­ce ku­pu­ju naj­bo­ljim si­ro­vi­na­ma i kva­li­te­tom >> 8, 17

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Bez ob­zi­ra na pro­mje­ne pro­daj­nih ka­na­la zbog no­vih teh­no­lo­gi­ja, iz­la­ga­či tvr­de da je za op­s­ta­nak ključ­no po­vje­re­nje po­tro­ša­ča i do­bra pri­ča ko­ja pra­ti pro­izvod

Ljet­no iz­da­nje fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-a Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska, odr­ža­no u su­bo­tu u Ro­goz­ni­ci, na grad­sku je šet­ni­cu i trg pri­vuk­lo ne­ko­li­ko ti­su­ća lju­di. Ri­ječ je o dru­goj se­zo­ni ma­ni­fes­ta­ci­je ko­ju je Styria Hr­vat­ska, uz pot­po­ru Ve­čer­njeg lis­ta i Pos­lov­nog dnev­ni­ka, po­kre­nu­la ka­ko bi se di­ljem zem­lje pro­mo­vi­rao rad ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka te u pr­vi plan pos­ta­vi­li re­zul­ta­ti nji­ho­ve du­go­go­diš­nje upor­nos­ti i tru­da.

Ka­ko smo saz­na­li iz raz­go­vo­ra s ne­ko­li­ko de­se­ta­ka iz­la­ga­ča ko­je smo sre­li u Ro­goz­ni­ci, za op­s­ta­nak na tr­ži­štu naj­važ­ni­je je po­vje­re­nje ku­pa­ca ko­je se pos­ti­že ne­pris­ta­ja­njem na kom­pro­mi­se ka­da je kva­li­te­ta u pi­ta­nju. Svjes­ni su, ka­žu, i da se pro­daj­ni ka­na­li da­nas mi­je­nja­ju te da tre­ba bi­ti uko­rak s teh­no­lo­gi­jom, kao i da su am­ba­la­ža i do­bra pri­ča oko pro­izvo­da jed­na­ko ta­ko važ­ni, ali u po­za­di­ni sve­ga ipak mo­ra­ju bi­ti naj­bo­lje si­ro­vi­ne bez ob­zi­ra na vr­stu pro­izvo­da.

S Kor­ču­le su u Ro­goz­ni­cu pris­ti­gli tra­di­ci­onal­ni do­ma­ći keksi i kolači iza ko­jih sto­ji Jo­si­pa Bar­čić i njen slas- ti­čar­ski obrt Ška­tu­la. Pro­izvod­nja je, ka­ko je is­pri­ča­la vlas­ni­ca, po­kre­nu­ta iz že­lje da se otvo­ri ma­lo, slat­ko mjes­to u ko­jem će se lju­di osje­ća­ti to­plo i ugod­no, ali i da se oču­va otoč­na tra­di­ci­ja.

Čvar­ci su pla­nu­li

“U po­nu­di ima­mo kek­se s la­van­dom i one od ro­ga­ča, tra­di­ci­onal­ne kla­šu­ne, kro­kan­te, kre­mu od li­mu­na, džem od na­ran­če i bru­štu­la­ne min­de­le ba­de- me. Na­ši se pro­izvo­di ku­pu­ju u su­ve­nir­ni­ca­ma i tr­go­vi­na­ma di­ljem Kor­ču­le, Tro­gi­ra i Du­brov­ni­ka, pa sve do Za­gre­ba. Sve je ruč­ni rad, a ko­la­či­ći no­se i oz­na­ku hr­vat­skog otoč­nog pro­izvo­da.

Ta­ko­đer, na­še su slas­ti­ce upa­ki­ra­ne u prik­lad­nu ška­tu­li­cu i mo­gu bi­ti di­van pok­lon ko­jim će­te ne­ko­ga slat­ko iz­ne­na­di­ti“, do­da­la je. Saz­na­li smo i da su bru­štu­la­ne min­de­le, od­nos­no ba­de­me ku­ha­ne sa še­će­rom još sta­ri

DO­MA­ĆI KEKSI I KOLAČI, DELICIJE OD SUHOG MESA, VINA I LIKERI, KREME, ULJA,

LOSIONI, SAPUNI... ZA US­PJEH I PREPOZNATLJIVOST ZASLUŽNI SU UPORNOST, DOSLJEDNOST U KVALITETI I RADOZNALOST, KAO I PRIVLAČAN DIZAJN AMBALAŽE

Rim­lja­ni do­no­si­li pri­ja­te­lji­ma kao dar te da su se na vjen­ča­nji­ma ba­ca­li na mla­den­ce kao svo­je­vr­stan za­log nji­ho­ve plod­nos­ti. Kro­kan­ti su, pak, nas­ta­li kao od­go­vor na ne­ka­daš­nju nes­ta­ši­cu bom­bo­na, dok su kla­šu­ni je­dan od naj­poz­na­ti­jih kor­ču­lan­skih pro­izvo­da ko­ji se pos­lu­žu­je uz pro­šek.

Iz Vin­ko­va­ca je do­šao obrt BAK ko­ji na tr­ži­šte pla­si­ra tra­di­ci­onal­ne sla­von­ske delicije. Ia­ko je ve­ći­na ku­pa­ca u Ro­goz­ni­ci tra­ži­la pan­ce­tu, vlas­nik Želj­ko Bak je svi­ma po­jas­nio da se ipak ra­di o do­ma­ćoj ham­bur­ger sla­ni­ni. Uz to, po­nu­dio je i sla­von­ski ku­len, ko­ba­si­ce, čvar­ke te dru­ge do­ma­će mes­ne pro­izvo­de, pa su se Ro­goz­ni­ča­ni i broj­ni gos­ti ima­li pri­li­ke upoz­na­ti s di­je­lom ši­ro­ke pa­le­te oku­sa iz sla­von­ske gas­tro­nom­ske po­nu­de.

“Pro­izvod­njom se ba­vi­mo već 18 go­di­na i čes­to od­la­zi­mo na saj­mo­ve s ko­ji­ma smo uglav­nom za­do­volj­ni“, ka­zao je.

Pij­te mu­dro

Po sta­žu se is­tak­nuo i obrt Fe­roz, či­je su pro­izvo­de pred­sta­vi­li vlas­ni­ci Sla­vi­ca i Darko Ivan­čan. Iza njih je 19 go­di­na u pro­izvod­nji i pro­da­ji voć­nih vina, pr­vens­tve­no ku­pi­no­va i li­ke­ra, a u pro­da­ji se ko­ris­te svim ka­na­li­ma. “Pro­da­je­mo od kuć­nog pra­ga pre­ko in­ter­ne­ta pa do saj­mo­va. U Dal­ma­ci­ji, či­ni mi se, naj­bo­lje pro­la­ze likeri od li­mu­na i na­ran­če, ali i na­še poz­na­to ku­pi­no­vo vi­no. Ia­ko će već de­ci­li­tar i pol ku­pi­no­va vina dnev­no oja­ča­ti vaš or­ga­ni­zam, is­to­vre­me­no vo­li­mo i upo­zo­ri­ti i da ni u če­mu ne va­lja pre­tje­ri­va­ti, pa je naš mo­to Pij­te mu­dro“, po­ru­či­li su.

Ka­ko to obič­no bi­va na fes­ti­va­li­ma Mo­je po­du­zet­ne Hr­vat­ske, me­đu iz­la­ga­či­ma bu­de zna­ča­jan broj onih s pri­rod­nom koz­me­ti­kom. Ro­goz­ni­ca je ta­ko bi­la i pri­li­ka da se saz­na za za­nim­lji­vu su­rad­nju dva­ju uda­lje­nih kra­je­va Hr­vat­ske.

Na­ime, Mi­ris pri­ro­de obrt je za pro­izvod­nju pri­rod­ne koz­me­ti­ke iz Sve­te Ne­de­lje po­kraj Sa­mo­bo­ra, a nji­ho­vi sapuni na ba­zi ulja i gli­ce­ri­na udru­že­ni su u pok­lon pakete s pri­rod­nim spu­žva­ma iz ja­dran­skog ak­va­to­ri- ja ko­je iz­ra­nja i na tr­ži­šte pla­si­ra obrt Aqua Sub iz Bro­da­ri­ce.

“U iz­ra­di ko­ris­ti­mo ulja po­put mas­li­no­vog, ba­de­mo­vog, ri­ci­nu­so­vog, pal­mi­nog, kao i raz­li­či­to lje­ko­vi­to i mi­ris­no bi­lje, ma­ce­ra­te i hi­dro­la­te, ne­ra­fi­ni­ra­ni pče­li­nji vo­sak, med te dru­ge pa­ž­lji­vo pom­no oda­bra­ne sas­toj­ke. Pos­to­ji­mo tri go­di­ne, a na­ša su naj­važ­ni­ja tr­ži­šta sje­ver zem­lje i po­se­bi­ce Is­tra. Dos­ta je po­pu­lar­na na­ša li­ni­ja pro­izvo­da na­mi­je­nje­na nje­zi mu­ška­ra­ca, pa ta­ko ima­mo sa­pu­ne, se­ru­me za br­ži rast i ve­ći sjaj bra­de te još ne­ko­li­ko pro­izvo­da. Mu­ška ko­lek­ci­ja do­la­zi i u kom­bi­na­ci­ji s ja­dran­skom spužvom, a sas­to­ji se od gli­ce­rin­skog sa­pu­na s uljem euka­lip­tu­sa, kreme za nje­gu li­ca na ba­zi ka­rité i mas­la­ca od ko­ko­sa, sve u kom­bi­na­ci­ji s ete­rič­nim uljem na­ran­če i men­te“, po­jas­ni­la je vlas­ni­ca Iva­na Koškanac.

Ima­ju i piv­ski sa­pun

Obrt Aqua Sub, vlas­ni­ce Ani­te Škugor, s ko­jim su­ra­đu­ju,čest je gost Mo­je po­du­zet­ne Hr­vat­ske, a u Ši­ben­skok­nin­skoj ih žu­pa­ni­ji zna­ju i kao ču­va­re tra­di­ci­je sta­ri­je od tri sto­ti­ne go­di­ne. Za­jed­nič­kim sna­ga­ma ta­ko su stvo­ri­le mi­ri­san i za­nim­ljiv, a u sva­kom slu­ča­ju i vr­lo tra­žen su­ve­nir i pok­lon za sva­ku prigodu. “Ka­da sam za­po­či­nja­la bi­la sam u potrazi za kupcima, a da­nas oni tra­že mene“, do­da­la je još na kra­ju Koškanac.

Ivan Mi­li­šić i Ma­ri­ja Plav­čić iz Ši­be­ni­ka, ina­če i pos­lov­ni i ži­vot­ni part­ne­ri, pro­izvod­njom pri­rod­ne koz­me­ti­ke pod eti­ke­tom Sa­pu­no­te­ke ba­ve se već 10 go­di­na. Ima­ju i po­gon za pro­izvod­nju smje­šten na Tro­mi­lji ne­da­le­ko od Ši­be­ni­ka, a nji­ho­vi su pro­izvo­di pri­je ne­kog vre­me­na svoj put pro­naš­li do Ita­li­je i Če­ške. Kao za­nim­lji­vost me­đu pro­izvo­di­ma Sa­pu­no­te­ke, ko­ji obu­hva­ća­ju sa­pu­ne za li­ce, ko­su, ti­je­lo i ru­ke, kreme za li­ce i ru­ke te pi­lin­ge i ete­rič­na ulja, is­ti­če se piv­ski sa­pun. Ipak, za­pra­vo sve na nji­ho­vu štan­du pli­je­ni po­zor­nost, ka­ko mi­ri­si­ma, ta­ko i od­lič­nim di­zaj­nom ambalaže.

“Sve su si­ro­vi­ne bilj­nog po­ri­jek­la i ve­ći­nu ih na­bav­lja­mo od do­ma­ćih pro­izvo­đa­ča, a za us­pjeh i op­s­ta­nak na tr­ži­štu zaslužni su upornost, dosljednost u kvaliteti i radoznalost. Am­ba­la­ža je ta­ko­đer re­zul­tat re­cik­li­ra­nih ma­te­ri­ja­la, dok je za dizajn za­du­žen Ivan. U sve je ulo­že­no pu­no tru­da i lju­ba­vi, ni­šta ni­je tes­ti­ra­no na ži­vo­ti­nja­ma te je sve ruč­no ra­đe­no“, saz­na­li smo.

KAD SAM POČINJALA BI­LA SAM U POTRAZI ZA KUPCIMA, A DA­NAS ONI TRA­ŽE MENE I PITAJU ZA POK­LON ZA SVA­KU PRIGODU, KA­ŽE IVA­NA KOŠKANAC. S ANITOM ŠKUGOR RA­DI PRIRODNU KOZMETIKU I PAKETE SA SPUŽVOM

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Vi­še ti­su­ća lju­di obiš­lo je po­nu­du na fes­ti­va­lu u Ro­goz­ni­ci

Spu­žva iz Ja­dra­na pra­ti pakete s pri­rod­nim pre­pa­ra­ti­ma pa za­jed­no či­ne do­pad­lji­ve pakete kao su­ve­ni­re

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Po­ka­za­li i ka­ko se iz­ra­đu­ju su­ve­ni­ri i raz­ni upo­rab­ni pred­me­ti

Mu­ška i žen­ska koz­me­ti­ka, mas­li­no­vo ulje, uše­će­re­ni ba­de­mi, kro­kan­ti... za ku­ša­nje i ku­po­vi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.