Ber­ba usje­va do­ma ne­is­pla­ti­va, bo­lje im je u Ir­skoj

Ne­priv­lač­ni plo­do­vi De­fi­cit rad­ne sna­ge sve iz­ra­že­ni­ji i u hr­vat­skoj po­ljo­pri­vre­di, tvrt­ke, obr­ti i OPG-i sve te­že na­la­ze oz­bilj­ne rad­ni­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

Rad­ni­ci na plan­ta­ža­ma vo­ća i po­vr­ća i u vi­no­gra­di­ma, pas­ti­ri... tra­že se se­zon­ci, ali i lju­di za stal­ni­ji rad­ni od­nos

Stra­ni­ce Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje po­s­ljed­njih su tje­da­na pre­plav­lje­ne ogla­si­ma za rad u po­ljo­pri­vre­di. Pos­lo­dav­ci – ma­hom tvrt­ke ili obr­ti, ali i OPGi tra­že se­zon­ske, ali i stal­ne rad­ni­ke za ber­bu du­ha­na, gro­žđa, ja­bu­ka, aro­ni­je, pas­ti­re za ču­va­nje sto­ke, a vr­lo za­nim­ljiv je i oglas za rad na farmi muz­nih kra­va u Ir­skoj, na neo­dre­đe­no vri­je­me, uz pla­ćen smje­štaj i bru­to sat­ni­cu od 10 eura.

Ve­li­ki de­fi­cit rad­ne sna­ge u po­ljo­pri­vre­di pos­ta­je sve iz­ra­že­ni­ji jer je ve­ći­na po­ljo­pri­vre­de skon­cen­tri­ra­na u Sla­vo­ni­ji i Ba­ra­nje odak­le je po­s­ljed­njih go­di­nu da­na kre­nuo ve­li­ki eg­zo­dus mla­dih lju­di, na rad u ino­zem­s­tvo, ali i na mo­ra. Zbog, sve­ga to­ga, po­ja­vio se ve­li­ki ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge, po­se­bi­ce u je­sen ka­da se obav­lja ve­ći­na pos­lo­va u voć­nja­ci­ma i ber­bi usje­va, ka­žu po­ljo­pri­vred­ni­ci ko­ji­ma je sve te­že pro­na­ći rad­ni­ke.

Tjed­no 400 eura i be­ne­fi­ci­je

Mladen Šolčić, je­dan od naj­ve­ćih hr­vat­skih mlje­ka­ra na na­še pi­ta­nje je li mo­žda iz­ne­na­đen što se tra­že rad­ni­ci na farmi muz­nih kra­va u Ir­skoj, od­go­va­ra ka­ko sve vi­še mlje­ka­ra za­tva­ra far­me i od­la­ze u ino­zem­s­tvo, po­naj­vi­še Nje­mač­ku i Ir­sku. Pro­past hr­vat­sko­ga mlje­kar­stva na­tje­rao je mlje­ka­re, ko­ji su pre­za­du­že­ni i ni­su us­pje­li uz nisku ot­ku- pnu ci­je­nu mli­je­ka pre­ži­vje­ti, ras­pro­da­li su svo­ja sta­da i otiš­li tr­bu­hom za kru­hom. Ne­ki su otiš­li do Nje­mač­ke, Aus­tri­je, a hra­bri­ji i mla­đi od­la­ze, kao što vi­di­te, i u Ir­sku, ka­že Šolčić.

“Evo ja već tri go­di­ne tražim pre­ko Za­vo­da za za­poš­lja­va­nje radnika na farmi i nudim prijavu i plaću od 5000 ku­na, ali ne mo­gu nikoga naći“, do­da­je Šolčić, ko­ji je pe­si­mis­ti­čan po pi­ta­nju sta­nja u sek­to­ru sto­čar­stva.

“Po­čeo sam i ja raz­miš­lja­ti da pro­dam sto­ku i na­pus­tim mlje­kar­stvo“, za­klju­ču­je.

Oglas za rad u Ir­skoj na farmi muz­nih kra­va po­jav­lju­je se još od proš­le go­di­ne. Na web stra­ni­ci www.ra­du­ir­skoj. com pro­naš­li smo in­for­ma­ci­je

JA VEĆ TRI GO­DI­NE TRAŽIM PRE­KO HZZ-A

RADNIKA NA FARMI I NUDIM PRIJAVU I PLAĆU OD 5000 KU­NA, ALI NE MO­GU NIKOGA NAĆI, ZABRINUTO PRIZNAJE MLJEKAR MLADEN ŠOLČIĆ

ve­za­no za ovaj oglas, ali na naš upit ni­su od­go­vo­ri­li.

Na pi­ta­nje za­in­te­re­si­ra­nih, objas­ni­li su ka­ko su kon­tak­ti­ra­li Farm So­lu­ti­ons Ire­land, jed­nu od naj­res­pek­ta­bil­ni­jih ir­skih agen­ci­ja spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za far­mer­ske pos­lo­ve te su pri­ku­pi­li in­for­ma­ci­je o pos­lu i uvje­ti­ma. Ta Agen­ci­ja pos­lu­je već vi­še od 30 go­di­na i po­uz­dan je part­ner svo­jim kli­jen­ti­ma, kao i pos­lo­da­vac svo­jim dje­lat­ni­ci­ma, a za po­tre­be svo­jih kli­je­na­ta agen­ci­ja po­tra­žu­je dje­lat­ni­ke za rad na iz­mu­zi­šti­ma, no osim muž­nje kra­va oče­ku­je se obav­lja­nje i ni­za dru­gih pos­lo­va kao što su hra­nje­nje, čiš­će­nje, de­zin­fek­ci­ja, odr­ža­va­nje paš­nja­ka...

“Uz mo­guć­nost smje­šta- ja na farmi i sat­ni­cu od 48 sa­ti tjed­no nu­de tjed­nu ne­to za­ra­du od go­to­vo 400 eura, ugo­vor na go­di­nu da­na i niz be­ne­fi­ci­ja, od pla­će­nog go­diš­njeg od­mo­ra do pla­će­nog bo­lo­va­nja, do­pun­skog zdrav­s­tve­nog i mi­ro­vin­skog. Pred­nost ima­ju kan­di­da­ti s is­kus­tvom – naj­vi­še se vred­nu­je ono na in­dus­trij­skim mli­ječ­nim far­ma­ma, s na­gla­skom na ru­ko­va­nje stroj­nim mu­zi­li­ca­ma i uprav­lja­nje trak­to­rom”, sto­ji na stra­ni­ci.

Jav­lja­ju se stran­ci

Ma­ri­ja Še­re­met, vlas­ni­ca tvrt­ke Aro­nia uži­vo, ka­že ka­ko se na nji­hov oglas ja­vi­lo oko 20 lju­di, no tek dvo­je-tro­je je oz­bilj­no za­in­te­re­si­ra­no.

“Ra­di se o ruč­noj ber­bi aro­ni­je ko­ja kre­će od sre­di­ne ko­lo­vo­za, a pla­ća­mo 3 ku­ne po ki­lo­gra­mu. Ne­ki rad­ni­ci us­pi­ju dnev­no ubra­ti i do 100 ki­lo­gra­ma, a pro­sjek je od 80100 kg pa se dnev­no mo­že za­ra­di­ti i do 300 ku­na. Po­ku­ša­va­mo s rad­ni­ci­ma stvo­ri­ti ljud­ski od­nos, jer je sve te­že pro­na­ći one do­bre. Zna­mo da je te­ško bi­ti na sun­cu, ali je do­bro što se aro­ni­ja be­re sje­de­ći pa je to ma­lo lak­še”, ka­že Še­re­met.

Nje­zi­ni rad­ni­ci na stroj­noj ber­bi aro­ni­je do­bi­va­ju dnev­no 200 ku­na, a svi se­zon­ci ko­ris­te ku­po­ne za se­zon­sko za­poš­lja­va­nje. Pro­izvo­đač češ­nja­ka iz Ila­če Ma­ri­jan Ba­lić ta­ko­đer tra­ži 10 radnika, a ka­že ka­ko su sat­ni­ce ipak ne­što ni­že.

“Ja­vi­lo mi se ne­ko­li­ko lju­di, a oglas da­jem i na ra­di­os­ta­ni­ca­ma. Na­ža­lost, pos­to­ji in­te­res radnika iz Sr­bi­je, ko­ji bi doš­li, ali je ne­mo­gu­će do­bi­ti rad­nu do­zvo­lu za njih i to bi tre­ba­lo li­be­ra­li­zi­ra­ti, ka­že ovaj mla­di po­ljo­pri­vred­nik.

Izvor: HRVATSKI ZAVOD ZA ZA­POŠ­LJA­VA­NJE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.