U ra­zvoj mre­že Pe­vec ula­že 300 mi­li­ju­na ku­na

Sta­bi­li­zi­ra­nje kom­pa­ni­je Pred­sjed­nik Upra­ve lan­ca naj­a­vio ve­će pla­će svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Cilj Pe­ve­ca je ima­ti pro­daj­ne cen­tre u ve­ći­ni gra­do­va ve­ćih od 15.000 sta­nov­ni­ka, iz­vi­jes­tio je na Glav­noj skup­šti­ni, odr­ža­noj u uto­rak, pred­sjed­nik Upra­ve Pe­vec d.d. Ju­ri­ca Lo­vrin­če­vić.

“U no­ve pro­daj­ne cen­tre kom­pa­ni­ja na­mje­ra­va inves­ti­ra­ti go­to­vo 300 mi­li­ju­na ku­na. Cilj nam je ima­ti 50 pos­to obje­ka­ta u vlas­niš­tvu jer že­li­mo sta­bil­nost kom­pa­ni­je u bu­duć­nos­ti i ne že­li- mo da nam kon­ku­ren­ci­ja za­us­ta­vi rast. Uz to, važ­na dalj­nja odred­ni­ca bit će nam i ma­te­ri­jal­na pra­va na­ših za­pos­le­ni­ka za ko­je je u pla­nu po­ve­ća­nje pla­ća ti­je­kom ove i idu­će go­di­ne”, ka­zao je Lo­vrin­če­vić, go­vo­re­ći o pos­lo­va­nju tr­go­vač­kog lan­ca. Pod­sje­tio je ka­ko je tvrt­ka okon­ča­la vi­še­go­diš­nji pro­blem ne­kret­ni­ne u Pu­li te je sad ona u nje­zi­nu vlas­niš­tvu, a kup­lje­ni su i pro­daj­ni cen­tri u Za­dru te u Bje- lo­va­ru. Glav­na skup­šti­na Pe­ve­ca za ne­dos­ta­ju­ćeg čla­na NO iz­a­bra­la je Ma­ri­ja Ra­di­ća, su­os­ni­va­ča Di­cen­tre d.o.o. Sa 83,4 pos­to gla­so­va iz­van sna­ge stav­lje­na je od­lu­ka o uvr­šte­nju di­oni­ca na ure­đe­no tr­ži­šte do­ne­se­na na lanj­skoj skup­šti­ni, jer je oci­je­nje­no da je pri­je uvr­šte­nja po­treb­no ot­klo­ni­ti sve ne­pra­vil­nos­ti uči­nje­ne od ra­ni­jih čla­no­va Upra­ve ka­ko bi se os­tva­ri­le pret­pos­tav­ke za fer tr­go­va­nje.

I. GALOVIĆ/PIX

Cilj je ima­ti 50% obje­ka­ta u svom vlas­niš­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.