PRIPAJANJE JE GO­TO­VO

OPTIMA I H1 KAO JED­NO -

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pripajanje H1 Te­le­ko­ma Optima te­le­ko­mu za­vr­še­no je u uto­rak i dvi­je kom­pa­ni­je od­sad dje­lu­ju udru­že­no, pod ime­nom Optima te­le­kom, pri­op­ći­la je ta tvrt­ka. “Na­kon pro­ved­be pri­pa­ja­nja pred na­ma je re­ali­za­ci­ja svih si­ner­gij­skih po­ten­ci­ja­la ko­ji će osi­gu­ra­ti po­ve­ća­nje pos­lov­ne efi­kas­nos­ti i još us­pješ­ni­je bu­du­će pos­lo­va­nje Optima Te­le­ko­ma. To će do­ni­je­ti zna­čaj­no ve­ću vri­jed­nost di­oni­ča­ri­ma i još kva­li­tet­ni­je i atrak­tiv­ni­je op­ci­je za ko­ris­ni­ke te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih us­lu­ga”, iz­ja­vio je pred­sjed­nik Upra­ve Zo­ran Ke­žman.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.