OTVOREN OBNOVLJENI HOTEL ESPLANADE

JADRAN CRIKVENICA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Re­kons­tru­ira­ni de­sign hotel Esplanade u sas­ta­vu crik­ve­nič­kog Ja­dra­na pri­mio je svo­je pr­ve gos­te. Investicija je te­ška 42 mi­li­ju­na ku­na, a hotel da­nas ima 30 so­ba i 8 apart­ma­na s ukup­no 76 kre­ve­ta u dva objek­ta, sta­rom di­je­lu iz 1929. go­di­ne ko­ji je vra­ćen u iz­vor­no sta­nje u ko­jem se na­la­zi i res­to­ran, te do­gra­đe­nom di­je­lu iz 70ih, a ko­ji je ovim pro­jek­tom kom­plet­no iz­mi­je­njen. Re­cep­ci­ja, SPA cen­tar, kon­fe­ren­cij­ska dvo­ra­na te dva ba­ra na­la­ze se u spoj­nom di­je­lu ko­ji je po­nov­no iz­gra­đen iz te­me­lja, dok je ne­ka- poz­na­ta ples­na te­ra­sa do­bi­la ba­zen te ve­li­ko sun­ča­li­šte na če­ti­ri ra­zi­ne, ot­kri­va­ju u Ja­dra­nu.

Do­da­ju ka­ko se ra­di o naj­ve­ćoj inves­ti­ci­ji Ja­dra­na u pro­tek­lih dva­de­se­tak go­di­na, ko­ja je nas­ta­vak inves­ti­cij­skog cik­lu­sa za­po­če­tog na­kon iz­la­ska iz ste­ča­ja. Do­sad je ure­đen hotel Sla­ven ko­ji je do­bio tre­ću zvjez­di­cu, kao i kamp Sel­ce, dok su dva naj­ve­ća ho­te­la u gru­pa­ci­ji, Hotel Omo­ri­ka i Ka­ta­ri­na s dvi­je doš­li na če­ti­ri zvjez­di­ce. Ina­če, stra­te­škim pos­lov­nim pla­nom Ja­dra­na do 2025. go­di­ne upra­vo je

Di­no Ma­nes­tar

šef upra­ve hotel Esplanade pre­dvi­đen kao naj­bo­lji hotel gru­pa­ci­je Jadran.

Hotel će u po­čet­ku bi­ti ka­te­go­ri­zi­ran s vi­so­ke če­ti­ri zvjez­di­ce, a iz Ja­dra­na u pla­nu ima­ju nje­go­vo po­di­za­nje na pet zvjez­di­ca na­kon sta­bi­pa­ci­te­ta li­za­ci­je tr­ži­šta vi­še ka­te­go­ri­je u des­ti­na­ci­ji. U Ja­dra­nu se hva­le ve­li­kim bro­jem do­ma­ćih do­bav­lja­ča, od gra­đe­vi­ne do na­mje­šta­ja i ITa te oko­li­ša. Pred­sjed­nik Upra­ve Di­no Ma­nes­tar naj­a­vio je do­dat­no ši­re­nje ka- u da­naš­njoj uprav­noj zgra­di Ja­dra­na te pan­si­onu Sla­vi­ja ko­ji se na­la­ze u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ho­te­la, či­me će Esplanade pos­ta­ti in­te­gral­ni hotel ko­ji bi tre­bao ra­di­ti ve­ći­nu go­di­ne.

PD

Sta­ri dio je ob­nov­ljen u ne­ka­daš­njem, iz­vor­nom sti­lu iz 1929., a no­vi je kom­plet­no iz­mi­je­nje. U so­ba­ma je i do­ma­ći na­mje­štaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.