Do­bav­lja­či­ma tri tjed­na za od­lu­ku že­le li u ‘roll up’

Po­ziv Agro­ko­ra Iz­ne­se­ni uvje­ti su­dje­lo­va­nja u fi­nan­ci­ra­nju ko­jim pred­nost na­pla­te do­bi­va i sta­ri dug za ro­bu/us­lu­ge

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN

Do­bav­lja­či Agro­ko­ra ko­ji ima­ju ne­pod­mi­re­ne traž­bi­ne za is­po­ru­če­nu ro­bu i us­lu­ge nas­ta­le pri­je otva­ra­nja pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve u idu­ća tri tjed­na tre­ba­ju od­lu­či­ti že­le li is­ko­ris­ti­ti mo­guć­nost da i oni su­dje­lu­ju u fi­nan­ci­ra­nju po tzv. roll up mo­de­lu. Po­put ba­na­ka i fon­do­va ko­ji su to već uči­ni­li par­ti­ci­pi­ra­njem u proš­lo­mje­seč­nom kre­di­tu, ti­me se i do­bav­lja­či­ma osi­gu­ra­va sta­tus naj­sta­ri­je (su­per­pri­ority) traž­bi­ne i za dio sta­rih po­tra­ži­va­nja. Agro­kor je u uto­rak obja­vio po­ziv do­bav­lja­či­ma svo­ju za­in­te­re­si­ra­nost po­t­vr­de naj­as­ni­je do 25. ko­lo­vo­za da­va­njem iz­ja­ve o na­mje­ri su­dje­lo­va­nja u fi­nan­ci­ra­nju kon­cer­na uz is­to­vre­me­nu is­po­ru­ku ro­be ili pru­ža­nje us­lu­ga.

Ka­ko je naj­av­lje­no i pre­dvi­đe­no još pri­li­kom za­klju­či­va­nja ugo­vo­ra o kre­di­tu, za do­bav­lja­če je pre­dvi­đe­na tran­ša do 50 mi­li­ju­na eura ili oko 370 mil ku­na ‘rob­nog kre­di­ta’, što po­dra­zu­mi­je­va i is­ti iz­nos re­fi­nan­ci­ra­nja sta­rog du­ga ko­ji ta­ko do­bi­va pred­nost na­pla­te.

Ne­ko­li­ko je uvje­ta ko­je tre­ba­ju is­pu­nja­va­ti do­bav­lja­či. Osim pri­jav­lje­ne (nes­por­ža­nju traž­bi­ne, mo­ra­ju bi­ti sprem­ni s Agro­ko­rom ili po­ve­za­nim druš­tvom sklo­pi­ti no­vi ugo­vor o is­po­ru­ci ro­be ili pru­kowu us­lu­ga, “uz ci­je­nu i os­ta­le ku­po­pro­daj­ne uvje­te ko­ji su jed­na­ki naj­po­volj­ni­jim po­nu­đe­nim u po­s­ljed­njih šest mje­se­ci, uklju­ču­ju­ći i sve ko­mer­ci­jal­ne po­pus­te”.

Na­da­lje, “po ko­li­či­ni, vr­sti, kak­vo­ći i dru­gim uobi­ča­je­nim pa­ra­me­tri­ma po­nu­đe­na ro­ba/us­lu­ga mo­ra bi­ti tak­va da, pre­ma dis­kre­cij­skoj ocje­ni Agro­ko­ra, omo­gu­ća­va nas­ta­vak pos­lo­va­nja. Ko­nač­no, je­dan od uvje­ta je i sprem­nost do­bav­lja­ča na pris­tu­pa­nje krov­nom ugo­vo­ru o fi­nan­ci­ra­nju, sa svim pra­vi­ma i obve­za­ma ko­je iz nje­ga pro­iz­ne) la­ze. Bu­de li in­te­res do­bav­lja­ča ve­ći od 50 mil. eura, Agro­kor za­dr­ža­va pra­vo na­pra­vi­ti alo­ka­ci­ju udje­la u fi­nan­ci­ra­nju, u skla­du s uvje­ti­ma iz po­zi­va. Iz kom­pa­ni­je im po­ru­ču­ju i da pri­je od­lu­ke o iz­ja­vi pro­uče po­dat­ke i uvje­te te pro­ci­je­ne fi­nan­cij­sko sta­nje, po­ten­ci­jal i čim­be­ni­ke ri­zi­ka ve­za­ne uz Agro­kor.

Sa­mo da­va­nje iz­ja­ve, pod­sje­ća se u pri­op­će­nju, još se ne sma­tra su­dje­lo­va­njem u tom fi­nan­ci­ra­nju, a kom­pa­ni­ja ne pre­uzi­ma obve­zu da se da­va­te­lju iz­ja­ve omo­gu­ći su­dje­lo­va­nje.

MARKO LUKUNIĆ/ PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.