Ne­kret­ni­ne la­ga­no se­zo­nal­no skup­lje

Do­bre des­ti­na­ci­je Vi­še ci­je­ne kva­dra­ta bi­lje­že se na Ja­dra­nu te u Za­gre­bu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Ci­je­ne ne­kret­ni­na i ove go­di­ne bi­lje­že se­zo­nal­ni rast ti­je­kom tu­ris­tič­ke se­zo­ne, a na je­sen se oče­ku­je opet pad cijena. Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma Bur­ze ne­kret­ni­na, pri­mi­je­ćen je rast cijena ne­kret­ni­na od dva pos­to.

Ka­ko po­jaš­nja­va Du­brav­ko Ra­ni­lo­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja pos­lo­va­nja ne­kret­ni­na­ma HGK, ra­di se o stan­dard­nom se­zo­nal­nom ras­tu ko­ji sva­ke go­di­ne za­poč­ne u svib­nju, te se pret­pos­tav­lja da će tra­ja­ti ti­je­kom ci­je­le se­zo­ne i to na­rav­no sa­mo u po­dru­čji­ma s ve­ćim tu­ris­tič­kim po­sje­tom, a to su uglav­nom pri­oba­lje i Za­greb. Do­da­je da su ge­ne­ral­no gle­da­ju­ći, ci­je­ne ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj još uvi­jek u ma­njem pa­du, ali sa­mo ako se pro­ma­tra­ju re­ali­zi­ra­ne ci­je­ne na go­diš­njoj ra­zi­ni i na po­dru­čju ci­je­le Hr­vat­ske. “Raz­lo­zi pro­sječ­nom pa­du cijena su ti što u ve­ći­ni Hr­vat­ske, osim već u spo­me­nu­tim po­dru­čji­ma, ne pos­to­ji po­traž­nja za ne­kret­ni­na­ma, us­li­jed ne­rav­no­mjer­nog ras­po­re­đe­nog gos­po­dar­stva i sla­be ku­pov­ne mo­ći.

Čak ni u Za­gre­bu ne pos­to­ji rast cijena na svim po­dru­čji­ma već sa­mo na oni­ma ko­je se sma­tra­ju do­brom stam­be­nom lo­ka­ci­jom i na ko­ji­ma pos­to­ji in­te­res tu­ris­ta pa se sma­tra­ju i do­brim ula­ga­njem”, is­ti­če Ra­ni­lo­vić. Po­da­ci Eu­ros­ta­ta po­ka­za­li su ka­ko su, dok se europ­sko tr­ži­šte ne­kret­ni­na opo­rav­lja, Hr­vat­ska i Ita­li­ja je­di­ne ko­je bi­lje­že pad cijena ne­kret­ni­na. Hr­vat­ska bi­lje­ži pad od 0,4 pos­to, dok Ita­li­ja bi­lje­ži ne­što ma­nji pad od 0,1 pos­to. Pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku u 2016. go­di­nu u od­no­su na 2015. uočen je pad cijena no­vih sta­no­va od 3,1 pos­to, dok su ci­je­ne no­vih sta­no­va bez ob­zi­ra na pro­da­va­te­lja pa­le za 6,1 pos­to.

Po Za­gre­bu se na­đe i jef­ti­ni­jih sta­no­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.