No­va di­rek­to­ri­ca Co­ca-Co­la HBC-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ru­ža

To­mić Fon­ta­na je no­va glav­na di­rek­to­ri­ca pos­lov­ne je­di­ni­ce Co­ca-Co­la HBC Adria, za Hr­vat­sku, Slo­ve­ni­ju i Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu. Doš­la je s po­zi­ci­je di­rek­to­ri­ce Odje­la za pro­da­ju na ko­jem je os­tva­ri­la rast pri­ho­da i udje­la na svim tr­ži­šti­ma. “Na­če­la odr­ži­vos­ti i druš­tve­no od­go­vor­no­ga pos­lo­va­nja nas­ta­vit će­mo pri­mje­nji­va­ti u svim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja. Uz ula­ga­nja u ino­va­ci­je i no­ve pro­izvo­de kao i osi­gu­ra­va­nje naj­bo­ljih rad­nih mjes­ta uvje­re­na sam u nas­ta­vak ras­ta i u idu­ćim go­di­na­ma“, iz­ja­vi­la je Ru­ža To­mić Fon­ta­na pre­uzi­ma­ju­ći duž­nos­ti.

Ru­ža To­mić Fon­ta­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.