Ho­te­li Ma­es­tral naj­vi­še no­će­nja u 10 go­di­na

Gu­bi­tak je sma­njen

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ho­te­li

Ma­es­tral u pr­vom po­lu­go­di­štu 2017. pos­lo­va­li su s gu­bit­kom od 4,95 mi­li­ju­na ku­na, što je za 4 pos­to ma­nje ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, os­tva­riv­ši 60.336 no­će­nja, naj­vi­še u po­s­ljed­njih 10 go­di­na.

Iz du­bro­vač­ke tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je na­vo­de da je u 90 da­na ra­da os­tva­re­no 60.336 no­će­nja, 17 pos­to vi­še ne­go 2016. Pro­sječ­na sto­pa po­pu­nje­nos­ti (AOR) je 38% i ve­ća je za 18%. Pro­sječ­na cijena smje­šta­ja (ADR) je 333 ku­ne, što je po­rast od 2 pos­to u od­no­su na la­ni. Os­tva­ren je i rast pos­lov­nih pri­ho­da za 13 pos­to, na 16,5 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.