U SLO­VE­NI­JI 11,4 POS­TO

RAST MALOPRODAJE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Re­al­ni pri­hod od pro­da­je u tr­go­vi­ni na ma­lo u Slo­ve­ni­ji po­ve­ćan je u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne za 11,4 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne, obja­vio je po­čet­kom ovog tjed­na slo­ven­ski državni sta­tis­tič­ki zavod. Na to­li­ki po­rast pri­ho­da naj­vi­še je utje­ca­lo 28,7-pos­tot­no po­ve­ća­nje pri­ho­da od ma­lo­pro­pro­da­je mo­tor­nih go­ri­va, za­hva­lju­ju­ći po­ras­tu nji­ho­vih cijena u od­no­su na proš­lu go­di­nu. Op­seg pro­da­je pre­hram­be­nih pro­izvo­da u na­ve­de­nom se raz­dob­lju, po sta­tis­tič­kim po­da­ci­ma, po­ve­ćao za 1,5 pos­to, dok je po­rast za os­ta­li dio maloprodaje iz­no­sio 5,9 pos­to. Pri­ho­di od maloprodaje u sr­p­nju su po­ve­ća­ni za 1,7 pos­to, na­kon tri mje­se­ca uzas­top­nog pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.