Cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom

Pro­jekt Vla­da po­t­vr­di­la iz­grad­nju CGO-a Ba­bi­na Go­ra do 2020.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Kar­lo­vač­ka

žu­pa­ni­ja os­no­va­la je tr­go­vač­ko druš­tvo ‘Cen­tar gos­po­da­re­nja ot­pa­dom Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je’, s ci­ljem grad­nje i uprav­lja­nja Cen­trom te pro­mi­ca­nja i ko­or­di­na­ci­je ak­tiv­nos­ti ve­za­nih uz gos­po­da­re­njem ot­pa­dom. Od­lu­kom Vla­de o im­ple­men­ta­ci­ji Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za raz­dob­lje 2017.2022. go­di­ne po­t­vr­đe­na je iz­grad­nja CGO Ba­bi­na Go­ra za obra­du mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da ko­ji će se pri­ku­pi­ti na po­dru­čju Kar­lo­vač­ke, di­je­lu Lič­ko­senj­ske i di­je­lu Si­sač­ko­mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je ka­pa­ci­te­ta do 30 ti­su­ća to­na mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da godišnje. Te­me­ljem op­cij­ske ana­li­ze Stu­di­je iz­ve­di­vos­ti, oda­bra­na je teh­no­lo­gi­ja Me­ha­nič­ko odva­ja­nje uz opo­ra­bu re­cik­laž­nog ot­pa­da i go­ri­va iz ot­pa­da (RDF) te bi­olo­ška obra­da (aerob­no kom­pos­ti­ra­nje) za pro­izvod­nju pro­izvo­da slič­nog kom­pos­tu. Pla­ni­ra­ni rok za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta je do kra­ja 2020. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.