Plen­ko­vić i čla­no­vi Vla­de sa žu­pa­ni­ma, gra­do­na­čel­ni­ci­ma i na­čel­ni­ci­ma u Po­že­gi

Te­me sas­tan­ka Stra­te­gi­ja re­gi­onal­nog ra­zvo­ja, fi­skal­na de­cen­tra­li­za­ci­ja i fi­nan­ci­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Pred­stav­ni­ci je­di­ni­ca lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve sas­ta­li su se po­čet­kom mje­se­ca s pre­mi­je­rom An­dre­jom Plen­ko­vi­ćem. Uz pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća na sas­tan­ku s pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve su­dje­lo­va­li su i mi­nis­tri, a do­ma­ćin je bio po­že­škos­la­von­ski žu­pan Alojz To­ma­še­vić. Okup­lje­ni­ma se obra­tio i pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja i ši­ben­skok­nin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk.

Mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU Ga­bri­je­la Ža­lac pred­sta­vi­la je Stra­te­gi­ju re­gi­onal­nog ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za raz­dob­lje do kra­ja 2020. go­di­ne, a mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić go­vo­rio je o fi­skal­noj de­cen­tra­li­za­ci­ji i fi­nan­ci­ra­nju je­di­ni­ca lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve.

Pred­sjed­nik Vla­de An­drej Plen­ko­vić, s ci­ljem us­pos­tav­lja­nja na­če­la part­ner­stva u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa svim hr­vat­skim žu­pa­ni­ja­ma, gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma, sa­zvao je pr­vi sas­ta­nak u ovo­me for­ma­tu 19. pro­sin­ca 2016. go­di­ne u Ban­skim dvo­ri­ma. Do­go­vo­re­no je da se uve­de prak­sa re­do­vi­tog dje­lo­va­nja i us­kla­đi­va­nja vi­še­ra­zin­skog uprav­lja­nja Hr­vat­skom, u ci­lju nje­zi­no­ga rav­no­mjer­nog re­gi­onal­nog ra­zvo­ja.

Pred­sjed­nik Vla­de tom je pri­go­dom naj­a­vio da će se ovak­vi su­sre­ti odr­ža­va­ti pe­ri­odič­no, a s ob­zi­rom na to da u sr­p­nju kre­će cik­lus pri­pre­me pro­ra­ču­na i usva­ja­nja smjer­ni­ca za sva mi­nis­tar­stva, sr­panj­ski je sas­ta­nak od po­seb­ne važ­nos­ti.

PD

Pre­mi­jer Plen­ko­vić na sas­tan­ku u Po­že­gi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.