RiTo­urom do va­lo­ri­za­ci­je pri­rod­nih i kul­tur­nih do­ba­ra

Cilj Ra­zvoj tu­riz­ma na ri­je­ka­ma Ja­dro, Bu­na i Ne­re­tva i po­vi­jes­nim gra­do­vi­ma Sa­lo­na, Do­clea i Bo­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Kra­jem

svib­nja u Split­sko­dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji pot­pi­sa­na su tri ugo­vo­ra u sklo­pu pr­vog po­zi­va na dos­ta­vu pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga na pro­gra­mu In­ter­reg IPA pre­ko­gra­nič­ne su­rad­nje Hr­vat­ska – Bos­na i Her­ce­go­vi­na – Cr­na Go­ra 2014 – 2020. Me­đu na­ve­de­ni­ma je i pro­jekt RiTo­ur ukup­ne vri­jed­nos­ti 714,5 ti­su­ća eura. Pro­jek­tom RiTo­ur že­li se omo­gu­ći­ti ra­zvoj tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja na ri­je­ka­ma Ja­dro, Bu­na i Ne­re­tva, od­nos­no po­vi­jes­nim gra­do­vi­ma Sa­lo­na (da­nas So­lin), Do­clea (da­nas Pod­go­ri­ca) i Bo­na (da­nas Bla­gaj, Mos­tar) kroz us­kla­đi­va­nje stra­te­ških do­ku­me­na­ta o odr­ži­vim na­če­li­ma, iz­grad­njom ka­pa­ci­te­ta po­nu­đa­ča tu­ris­tič­ke po­nu­de, stva­ra­njem pre­ko­gra­nič­nih tu­ris­tič­kih pro­izvo­da, po­bolj­ša­njem i va­lo­ri­za­ci­jom za­šti­će­nih kul­tur­nih i pri­rod­nih do­ba­ra; te ko­nač­no pra­vil­nim mar­ke­tin­gom s kraj­njom svr­hom po­ve­ća­nja tu­ris­tič­kog to­ka u re­gi­ji i po­bolj­ša­nju so­ci­oeko­nom­skog okru­že­nja. Pro­jekt će tra­ja­ti 30 mje­se­ci pod vod­stvom vo­de­ćeg part­ne­ra Jav­na us­ta­no­va RERA SD za ko­or­di­na­ci­ju i ra­zvoj Split­sko­dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je, te uz su­dje­lo­va­nje part­ne­ra: gra­da So­li­na i Jav­ne us­ta­no­va za uprav­lja­nje za­šti­će­nim di­je­lo­vi­ma pri­ro­de na po­dru­čju Split­sko­dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je ‘Mo­re i Krš’ iz Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, gra­da Mos­ta­ra i Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Her­ce­go­vač­koNe­re­tvan­skog kan­to­na iz BiH, te Tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Pod­go­ri­ce iz Cr­ne Go­re

PD

Pot­pi­sa­na su tri ugo­vo­ra u sklo­pu pr­vog po­zi­va pro­gra­ma In­ter­reg IPA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.