Za­šti­ta oko­li­ša i odr­ži­vi ra­zvoj

Uvod­nik Ri­ječ ured­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Po­što­va­ni

či­ta­te­lji, Tre­ći ovo­go­diš­nji news­let­ter, ko­jeg iz­da­je Hr­vat­ska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja po­sve­ćen je za­šti­ti oko­li­ša i odr­ži­vom ra­zvo­ju. Na­kon pr­vog bro­ja ko­ji je obra­dio te­me iz po­ljo­pri­vre­de te dru­gog bro­ja, u ko­jem smo da­li na­gla­sak na tu­ri­zam, tre­ći broj obra­đu­je vr­lo važ­nu te­mu ko­ja pos­ta­je sve zas­tup­lje­ni­ja u jav­nos­ti i o ko­joj se sve vi­še pri­ča, ali još uvi­jek ne­do­volj­no. Hr­vat­ska ima od­lič­ne uvje­te za ra­zvoj po­ljo­pri­vre­de, a nje­ne pri­rod­ne lje­po­te, ko­je sva­ke go­di­ne priv­la­če mi­li­ju­ne tu­ris­ta, ne tre­ba po­seb­no pod­sje­ća­ti. No, bez bri­ge za oko­liš, ova dva vr­lo važ­na re­so­ra ne­ma­ju bu­duć­nos­ti. Vo­đe­ni tom či­nje­ni­com, kao i že­ljom da pre­zen­ti­ra­mo ši­roj jav­nos­ti što hr­vat­ske žu­pa­ni­je ra­de na lo­kal­noj ra­zi­ni po pi­ta­nju za­šti­te oko­li­ša i odr­ži­vog ra­zvo­ja, nas­tao je ovaj broj news­let­te­ra. S po­no­som mo­gu re­ći da ima­mo pu­no po­zi­tiv­nih pri­mje­ra i raz­nih pro­je­ka­ta ko­jih se ne bi po­sra­mi­le ni­ti pu­no ra­zvi­je­ni­je zem­lje Eu­rop­ske uni­je, a ko­je ima­ju da­le­ko ve­će ma­te­ri­jal­ne mo­guć­nos­ti za nji­ho­vu re­ali­za­ci­ju. Bit­no je da se ko­ta­čić za­ko­tr­ljao i da hr­vat­sko druš­tvo iz da­na u dan pos­ta­je sve vi­še svjes­no po­tre­be oču­va­nja oko­li­ša, kao i či­nje­ni­ce da je o ovoj te­mi po­treb­no uči­ti od ma­lih no­gu. Ured­nik, Kar­lo Fr­lju­žec Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.