Odo­bre­na naj­ve­ća ener­get­ska ob­no­va ško­la na po­dru­čju žu­pa­ni­je

Vri­jed­ni ra­do­vi Za 27 mi­li­ju­na ku­na ure­dit će se 11 škol­skih zgra­da

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ska

žu­pa­ni­ja nas­tav­lja us­pje­šan niz pro­vo­đe­nja pro­je­ka­ta ve­za­nih uz ko­ri­šte­nje europ­skog nov­ca, a ovaj put ri­ječ je o ener­get­skoj ob­no­vi škol­skih zgra­da. Na­ime, iz europ­skog Fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, a pu­tem na­tje­ča­ja Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji je odo­bre­na ob­no­va 11 škol­skih zgra­da u ukup­noj vri­jed­nos­ti pri­jav­lje­nih pro­je­ka­ta od 26,6 mi­li­ju­na ku­na. Tak­vim na­či­nom ra­da po­di­že se stan­dard obra­zo­va­nja u os­nov­nim i sred­njim ško­la­ma s jed­ne stra­ne, a s dru­ge stra­ne po­di­že se ener­get­ska učin­ko­vi­tost škol­skih zgra­da i ušte­de u ško­la­ma.

“U proš­le če­ti­ri go­di­ne man­da­ta, Žu­pa­ni­ja je uvr­sti­la u ener­get­sku ob­no­vu 14 ško­la, što ma­tič­nih, što po­druč­nih. U ovom tre­nut­ku za­vr­ša­va naj­skup­lji pro­jekt ener­get­ske ob­no­ve ško­le u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj ove go­di­ne”, re­kao je žu­pan Da­mir Bajs. Na­ime, proš­le je go­di­ne Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ska žu­pa­ni­ja za­hva­lju­ju­ći europ­skim sred­stvi­ma ima­la naj­ve­ći pro­jekt ob­no­ve jed­ne os­nov­ne ško­le u Hr­vat­skoj u ukup­nom iz­no­su od 1.655.345 ku­na, a ri­ječ je o Os­nov­noj ško­li Si­rač.

Žu­pan je na­do­dao da mu je dra­go da mo­že re­ći da su me­đu žu­pa­ni­ja­ma ko­je ima­ju naj­vi­še pri­ja­va na ovaj pro­jekt i da mo­že naj­a­vi­ti naj­ve­ću ener­get­sku ob­no­vu ško­la u po­vi­jes­ti.

“To zna­či da će­mo stvo­ri­ti no­ve uvje­te za rad u ma­tič­nim i po­druč­nim ško­la­ma. Ti­me omo­gu­ća­va­mo no­vi stan­dard ko­ji že­li­mo, stan­dard 21. sto­lje­ća. OŠ u Gru­biš­nom Po­lju je je­di­na ško­la ko­ja će do­bi­ti lift, jer s ob­zi­rom na po­tre­be uče­ni­ka ove ško­le, mi smo uvr­sti­li u pro­jekt i grad­nju lif­ta. Iz­nos od 26,6 mi­li­ju­na ku­na su­fi­nan­ci­rat će i Žu­pa­ni­ja, oče­ku­je­mo da će to bi­ti oko 4 ili 5 mi­li­ju­na ku­na”, za­klju­čio je Bajs.

PD

Žu­pan Bajs naj­av­lju­je stan­dar­de 21. sto­lje­ća u ob­nov­lje­nim ško­la­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.