Pa­met­ni sus­tav za mje­re­nje pli­na, stru­je i vo­de

Žu­pan Ča­čić: Mo­ra­mo im­ple­men­ti­ra­ti pa­met­nu teh­no­lo­gi­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Žu­pan

Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je Ra­di­mir Ča­čić i nje­gov za­mje­nik Ro­bert Vu­grin sas­ta­li su se s rav­na­te­ljem Ener­get­skog ins­ti­tu­ta Hr­vo­je Po­žar Go­ran Gra­ni­ćem i za­mje­ni­kom Da­mir Pe­šu­to­kom.

Na sas­tan­ku je bi­lo ri­je­či o pi­lot pro­jek­tu ‘Pa­met­ni sus­tav za mje­re­nje i kon­tro­lu pli­na, stru­je, i vo­de ko­ji pro­la­ze kroz ci­je­vi’. Ta­ko bi se pra­ti­li to­ko­vi ener­gi­je u sek­to­ri­ma ku­ćans­ta­va, us­lu­ga, in­dus­tri­je, kao i nji­ho­va fi­nan­cij­ska po­troš­nja. Sva­ko ku­ćans­tvo ima­lo bi mo­guć­nost uprav­lja­nja tro­ško­vi­ma ener­ge­na­ta ko­je ko­ris­te u do­ma­ćins­tvu, a sva­ki ope­ra­ter pra­ti svoj dio te ima br­ži i jed­nos­tav­ni­ji pris­tup svim po­da­ci­ma ko­ji se od­no­se na po­troš­nju, pla­ni­ra­nje po­troš­nje te even­tu­al­ne zas­to­je u sus­ta­vi­ma is­po­ru­ke ener­ge­na­ta. Pr­vi ta­kav pro­jekt pla­ni­ran je za po­dru­čje Gra­da Lud­bre­ga, a Va­ra­ždin­ska žu­pa­ni­ja u pot­pu­nos­ti po­dr­ža­va ovaj pi­lot pro­jekt pa­met­nog sus­ta­va. Pi­lot pro­jekt u pot­pu­nos­ti bi se fi­nan­ci­rao iz dva iz­vo­ra, CEKOMa i Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, te je važ­no na­gla­si­ti ka­ko se ra­di na to­me da je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ne­ma­ju ni­ka­kav fi­nan­cij­ski tro­šak ni­ti op­te­re­će­nje pri­li­kom re­ali­za­ci­je pro­jek­ta.

Žu­pan Ča­čić je is­tak­nuo ka­ko je po­treb­no da u sva­kod­nev­ne ži­vo­te im­ple­men­ti­ra­mo pa­met­nu teh­no­lo­gi­ju. Svi po­da­ci ko­ji bi se do­bi­va­li kroz ovaj pro­jekt po­treb­no je ana­li­zi­ra­ti i pra­vil­no is­ko­ris­ti­ti ka­ko bi se uz njih osi­gu­ra­la ve­ća kva­li­te­ta ljud­skog ži­vo­ta, bo­lje us­lu­ge gra­đa­ni­ma, ve­ća is­ko­ris­ti­vost re­sur­sa i ma­nji utje­caj na sam oko­liš.

PD

Pra­tit će se to­ko­vi ener­gi­je ra­di bo­ljeg uprav­lja­nja tro­ško­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.