Atrak­ci­ja ko­ja će priv­la­či­ti no­ve tu­ris­te

Ku­ća Ve­le­bi­ta Pre­zen­ta­ci­ja pri­rod­nih i kul­tur­nih vri­jed­nos­ti Sje­ver­nog Ve­le­bi­ta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Pro­ci­je­nje­na

vri­jed­nost pro­jek­ta iz­gra­đe­nog no­vog Cen­tra za po­sje­ti­te­lje u Kras­nu ko­jeg je pro­veo Na­ci­onal­ni park Sje­ver­ni Ve­le­bit iz­no­si 31 milijun ku­na.

Pro­jekt je su­fi­nan­ci­rao Eu­rop­ski fond za re­gi­onal­ni ra­zvoj u ok­vi­ru Ope­ra­tiv­no­ga pro­gra­ma Re­gi­onal­na kon­ku­rent­nost 2007. 2013. go­di­ne.

Os­ta­tak sred­sta­va osi­gu­ra­li su Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, NP Sje­ver­ni Ve­le­bit te Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de.”Cilj pro­jek­ta je bio sa­gra­di­ti pre­poz­nat­ljiv, mo­de­ran i atrak­ti­van cen- tar za po­sje­ti­te­lje ko­ji će priv­la­či­ti no­ve gos­te u na­ci­onal­ni park i nje­go­vu oko­li­cu.

No­vi cen­tar će omo­gu­ći­ti još kva­li­tet­ni­ju pre­zen­ta­ci­ju pri­rod­nih i kul­tur­nih vri­jed­nos­ti Sje­ver­nog Ve­le­bi­ta i tu­ris­tič­kih sa­dr­ža­ja či­ta­ve Lič­ko­senj­ske žu­pa­ni­je”, iz­ja­vi­la je rav­na­te­lji­ca Na­ci­onal­nog par­ka Sje­ver­ni Ve­le­bit Mir­ja­na Ja­vor.

U cen­tru se po­sje­ti­te­lji­ma pre­zen­ti­ra­ju in­for­ma­ci­je o kli­mi, eko­sus­ta­vi­ma, vr­sta­ma, kul­tur­noj ba­šti­ni i ge­olo­škim oso­bi­tos­ti­ma Na­ci­onal­nog par­ka Sje­ver­ni Ve­le­bit. Fo­kus je na ja­ma­ma po ko­ji­ma je park poz­nat.

Gos­ti­ma će se pri­bli­ži­ti pro­ces nas­tan­ka ja­ma, po­vi­jest nji­ho­va is­tra­ži­va­nja, te ži­vo­ti­nje ko­je u nji­ma obi­ta­va­ju.

Naj­ve­ća atrak­ci­ja cen­tra je do­ča­ra­va­nje is­kus­tva ula­ska u ja­mu za što je sa­gra­đe­no po­seb­no di­za­lo. No­vi po­sje­ti­telj­ski cen­tar Kras­no Ku­ća Ve­le­bi­ta iz­gra­đen je u skla­du s ener­get­skom učin­ko­vi­toš­ću, a ar­hi­tek­tu­ra se sla­že s kra­jo­li­kom ko­ji ga okru­žu­je.

Je­dan dio pos­ta­va cen­tra us­mje­ren je na upoz­na­va­nje po­sje­ti­te­lja s eko­lo­škim mo­de­lom grad­nje či­me će se pro­mi­ca­ti svi­jest o važ­nos­ti i mo­guć­nos­ti­ma ener­get­ski učin­ko­vi­te grad­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.