Ener­get­ska ob­no­va po­ve­ća­la broj no­vo­upi­sa­nih uče­ni­ka

Ure­đe­nje Dvi­je po­druč­ne os­nov­ne ško­le Jak­šić do­bi­le to­plin­sku fa­sa­du, iz­o­la­ci­ju stro­pa te no­vo kro­vi­šte i sto­la­ri­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Po­že­škos­la­von­ska

žu­pa­ni­ja je u su­rad­nji sa svo­jim ško­la­ma i ra­zvoj­nom agen­ci­jom PANORA, u lip­nju 2017. us­pješ­no za­vr­ši­la još dva pro­jek­ta ener­get­ske ob­no­ve ško­la. Ra­di se o dvi­je po­druč­ne ško­le Os­nov­ne ško­le Jak­šić ko­ji­ma je, kao i ve­li­kom broju po­druč­nih ško­la, pri­je­ti­lo za­tva­ra­nje da ni­je ulo­že­no u nji­ho­vu ob­no­vu. Upra­vo iz ovih raz­lo­ga Žu­pa­ni­ja se po­seb­no is­tak­nu­la u pri­ja­vi pro­je­ka­ta na jav­ne po­zi­ve Pi­lot pro­jek­ti ener­get­ske ob­no­ve ško­la fi­nan­ci­ra­ni iz Eu­rop­skih fon­do­va: Iz­ra­da do­ku­men­ta­ci­je i Ener­get­ska ob­no­va. Po broju ukup­no pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra o bes­po­vrat­nim sred­stvi­ma Žu­pa­ni­ja je dru­ga u Hr­vat­skoj s ukup­no 14 pro­je­ka­ta, a ka­da se iz­dvo­je sa­mo pro­jek­ti ener­get­ske ob­no­ve od ukup­no 33 odo­bre­na pro­jek­ta, na po­dru­čju Po­že­škos­la­von­ske žu­pa­ni­je odo­bre­no je osam pro­je­ka­ta što je stav­lja na pr­vo mjes­to u od­no­su na sve žu­pa­ni­je.

Naj­češ­ći ra­do­vi ener­get­ske ob­no­ve obu­hva­ća­ju iz­ra­du to­plin­ske fa­sa­de, to­plin­sko iz­o­li­ra­nje po­da, stro­pa ili kro­vi­šta, za­mje­nu pos­to­je­će sto­la­ri­je, ali i dru­ge mje­re po­put no­vih sus­ta­va gri­ja­nja. Ve­ći­na zgra­da pos­ti­že ušte­de to­plin­ske ener­gi­je za gri­ja­nje ve­će od 50 pos­to i pre­la­ze u ve­će ener­get­ske raz­re­de. Sve ovo osi­gu­ra­va ško­la­ma vi­še sred­sta­va za po­bolj­ša­nje od­goj­no obra­zov­nih dje­lat­nos­ti i ugod­ni­ji rad nas­tav­ni­ci­ma i uče­ni­ci­ma pru­ža­ju­ći im jed­na­ke mo­guć­nos­ti ko­je ima­ju i nji­ho­vi vrš­nja­ci u dru­gim ško­la­ma.

Po­že­škos­la­von­ska žu­pa­ni­ja na ovaj na­čin nas­to­ji osi­gu­ra­ti bo­lje uvje­te za ži­vot, a ti­me i os­ta­nak mla­dih obi­te­lji na ru­ral­nim po­dru­čji­ma. Re­zul­ta­ti pro­jek­ta se već vi­de u po­ve­ća­nju bro­ja upi­sa­nih uče­ni­ka u po­druč­nim ško­la­ma ko­je su ob­nov­lje­ne. Žu­pa­ni­ja ra­di i da­lje te već ima po­zi­tiv­ne od­lu­ke za fi­nan­ci­ra­nje 12 no­vih pro­je­ka­ta, či­me će sve­ukup­no ulo­ži­ti pre­ko 26 mi­li­ju­na ku­na u ener­get­sku ob­no­vu škol­skih zgra­da.

Ško­la­ma je pri­je­ti­lo za­tva­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.