Mis­li­mo ze­le­no u ‘ze­le­nom za­gre­bač­kom pr­ste­nu’

Pr­vi u RH Mo­der­ni­za­ci­jom jav­ne ra­s­vje­te do mi­li­jun­ske ušte­de

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Bu­du­ći

da se pro­met iz­ra­zi­to ne­ga­tiv­no odra­ža­va na sta­nje oko­li­ša, pro­jek­tom ‘Emo­bil­nost’ iz­gra­dit će se epu­ni­oni­ce i pos­ta­vi­ti pa­met­ne klu­pe u sva­kom gra­du i op­ći­ni Žu­pa­ni­je. S ovim pro­jek­tom vri­jed­nim vi­še od 1,5 mi­li­ju­na ku­na žu­pa­ni­ja je kre­nu­la 2016., a cilj je gra­đa­ni­ma omo­gu­ći­ti ko­ri­šte­nje na­pred­ne in­fras­truk­tu­re za elek­trič­na vo­zi­la. Osim mre­že epu­ni­oni­ca ši­ri se i mre­ža pa­met­nih klu­pa ko­je nu­de mo­guć­nos­ti po­put bes­plat­nog mo­bil­nog in­ter­ne­ta i USB pu­nje­nja, a sred­stvi­ma EU Žu­pa­ni­ja će osi­gu­ra­ti grad­nju in­fras­truk­tu­re ši­ro­ko­po­jas­nog in­ter­ne­ta. U su­rad­nji s Kra­pin­sko­za­gor­skom žu­pa­ni­jom po­kre­nut je pro­jekt NEWLIGHT. Ra­di se o pr­vom pro­jek­tu mo­der­ni­za­ci­je jav­ne ra­s­vje­te u Hr­vat­skoj, tre­ćem tak­vom u EU, pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti 20 mi­li­ju­na eura. Pro­jek­tom je na po­dru­čju Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je pre­dvi­đe­na re­kons­truk­ci­ja 22.000 svje­tilj­ki u 29 gra­do­va i op­ći­na, a oče­ki­va­nja su da će pro­jekt do­ves­ti do godišnje ušte­de na tro­ško­vi­ma za ener­gi­ju i odr­ža­va­nje u iz­no­su od 1,1 mi­li­ju­na eura.

E-pu­ni­oni­ce u sva­kom gra­du i op­ći­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.