Gos­po­da­re­nje ot­pa­dom s cen­tral­nom zo­nom

Ra­zvoj­na stra­te­gi­ja Rav­no­mjer­ni pros­tor­ni ra­zvoj us­kla­đen s odr­ži­voš­ću

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Uva­ža­va­ju­ći

odr­ži­vi ra­zvoj, Pri­mor­sko­go­ran­ska žu­pa­ni­ja do­ni­je­la je Ra­zvoj­nu stra­te­gi­ju za raz­dob­lje 2016.–2020., a na is­toj os­no­vi do­ne­se­ni su ili su u iz­ra­di sek­tor­ski stra­te­ški ra­zvoj­ni do­ku­men­ti po­put Glav­nog pla­na ra­zvo­ja tu­riz­ma, ra­zvo­ja po­du­zet­niš­tva, ra­zvo­ja žu­pa­nij­skih lu­ka i dr. Glav­ni je cilj na­ve­de­nih do­ku­me­na­ta ra­zvoj kon­ku­rent­nog i odr­ži­vog gos­po­dar­stva, pos­ti­za­nje rav­no­mjer­nog ra­zvo­ja te po­ve­ća­nje kva­li­te­te ži­vo­ta uz oču­va­nje pos­to­je­ćeg sta­nja oko­li­ša i sma­nje­nje utje­ca­ja na pri­rod­ne re­sur­se. Jed­na­ko ta­ko i Pros­tor­nim pla­nom Žu­pa­ni­je osi­gu­ra­va se rav­no­mje­ran pros­tor­ni ra­zvoj us­kla­đen s odr­ži- voš­ću i oču­va­njem pros­to­ra na kop­nu i mo­ru. Uz to, Žu­pa­ni­ja je pr­va u Hr­vat­skoj us­pos­ta­vi­la no­vi su­vre­me­ni sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom sa Žu­pa­nij­skom cen­tral­nom zo­nom za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom na ko­ju će se ot­pad do­pre­ma­ti iz­rav­no ili pu­tem pet pre­to­var­nih sta­ni­ca. Us­pos­tav­ljen je sus­tav odvo­je­nog sa­kup­lja­nja ot­pa­da ta­ko da je ti­je­kom 2016. go­di­ne odvo­je­no vi­še od 22 pos­to ko­mu­nal­nog ot­pa­da (na oto­ku Kr­ku vi­še od 50 pos­to). Ula­ga­nja u na­bav­ku no­ve opre­me za odvo­je­no sa­kup­lja­nje ot­pa­da i u grad­nju re­cik­laž­nih dvo­ri­šta se nas­tav­lja­ju, a u pla­nu je iz­grad­nja ve­ćeg bro­ja ma­lih sor­tir­ni­ca i kom­pos­ta­na ka­ko bi se do­pri­ni­je­lo što bo­ljim re­zul­ta­ti­ma re­cik­li­ra­nja ot­pa­da. Suk­lad­no no­vim ra­zvoj­nim opre­dje­lje­nji­ma Eu­rop­ske uni­je us­mje­re­nim pre­ma kruž­nom gos­po­dar­stvu ko­je pro­mo­vi­ra re­cik­li­ra­nje ma­te­ri­ja­la Žu­pa­ni­ja će nas­ta­vi­ti ula­ga­nja u odr­ži­vi ra­zvoj i gos­po­dar­ski rast, a sve s ci­ljem za­us­tav­lja­nja de­po­pu­la­ci­je i otva­ra­nja no­vih ‘ze­le­nih’ rad­nih mjes­ta uz učin­ko­vi­to ko­ri­šte­nje ras­po­lo­ži­vih re­sur­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.