Od 2013. ulo­že­no pre­ko 50 mi­li­ju­na ku­na u pro­jek­te ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti

Priz­na­nje Za ener­get­sku ob­no­vu ško­la dobili pres­tiž­nu na­gra­du Ener­gy Glo­be

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Od

2013. do da­nas u pro­jek­te iz­grad­nje, ob­no­ve zgra­da i re­kons­truk­ci­je – ško­la, do­mo­va zdrav­lja, dje­čjih vr­ti­ća, zgra­da jav­ne upra­ve i slič­no, Kra­pin­sko­za­gor­ska žu­pa­ni­ja ulo­ži­la je pre­ko 50 mi­li­ju­na ku­na što ju či­ni jed­nom od naj­us­pješ­ni­jih u Hr­vat­skoj.

Pro­jek­ti­ma ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti ko­je pro­vo­di Kra­pin­sko­za­gor­ska žu­pa­ni­ja otva­ra­ju se i broj­na rad­na mjes­ta jer se u pro­jek­te uklju­ču­ju lo­kal­ne tvrt­ke, pro­jek­tan­ti, ins­ta­la­te­ri, te os­ta­li po­treb­ni struč­nja­ci. Žu­pa­ni­ja je kao pr­va u Hr­vat­skoj po­če­la su­fi­nan­ci­ra­ti ener­get­sku ob­no­vu obi­telj­skih ku­ća, do 2015. ka­da je ovaj pro­gram pos­tao na­ci­onal­ni, a pro­vo­di ga FZOEU, ugra­đe­no je 334 sus­ta­va ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je (so­lar­ni ko­lek­to­ri, ko­tlo­vi na bi­oma­su, di­za­li­ce to­pli­ne), po­bolj­ša­na je ener­get­ska učin­ko­vi­tost u 208 obi­telj­skih ku­ća te su pro­ve­de­ne inves­ti­ci­je u obi­telj­ske ku­će vri­jed­ne pre­ko 11 mi­li­ju­na ku­na.

Na­po­ri i re­zul­ta­ti Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je pre­poz­na­ti su i iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske pa smo za pro­jekt ener­get­ske ob­no­ve 10 os­nov­nih ško­la u svib­nju 2014. na­gra­đe­ni i pres­tiž­nom svjet­skom na­gra­dom – Ener­gy Glo­be. Ukup­ne ušte­de ener­gi­je na ra­zi­ni 10 ško­la kre­ću se iz­nad 40 pos­to, dok po­je­di­nač­ne ušte­de kao na pri­mjer u Po­druč­noj ško­li Hum Stu­bič­ki idu do vi­so­kih 72 pos­to. Po­se­ban us­pjeh na­kon šest goČla­no­vi di­na ra­da je i pot­pu­no je obnovljeni dvo­rac Bra­čak u Za­bo­ku. Uz fi­nan­ci­ra­nje FZOEU u iz­no­su od 24 mi­li­ju­na ku­na, dvo­rac Bra­čak re­kons­tru­iran je ti­je­kom 2016. pre­ma ni­sko ener­get­skim stan­dar­di­ma grad­nje i je­dins­tven je pri­mjer do­bre prak­se u po­dru­čju ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti po­vi­jes­nih zgra­da.

Ener­get­ski cen­tar Bra­čak da­nas je vo­de­će mjes­to okup­lja­nja ener­get­skih struč­nja­ka iz Hr­vat­ske i Eu­ro­pe i mjes­to ra­da ukup­no 40 mla­dih struč­nja­ka ko­ji ra­de na pro­jek­ti­ma za do­bro­bit Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je i Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.

Dvo­rac Bra­čak je­dins­tven je pri­mjer do­bre prak­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.