Cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Bi­lja­ne Do­nje za čiš­ći oko­liš

Ula­ga­nje Kre­će re­ali­za­ci­ja pro­jek­ta vri­jed­nog 377 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Pro­jekt

Cen­tra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Bi­lja­ne Do­nje je­dan je od stra­te­ških pro­je­ka­ta Za­dar­ske žu­pa­ni­je i nje­go­va re­ali­za­ci­ja od ve­li­ke je važ­nos­ti za sve nje­zi­ne sta­nov­ni­ke, kao i one iz juž­nog di­je­la Lič­ko­senj­ske žu­pa­ni­je. Pro­jekt je vri­je­dan je 377,3 mi­li­ju­na ku­na. Pot­pi­si­va­njem Ugo­vo­ra o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va u stu­de­nom proš­le go­di­ne za­vr­ši­la je du­go­traj­na pri­prem­na fa­za pro­jek­ta či­me je za­tvo­re­na fi­nan­cij­ska kons­truk­ci­ja i ko­nač­no je za­po­čeo pro­ved­be­ni dio ovog važ­nog pro­jek­ta. Iz Ko­he­zij­skog fon­da EU osi­gu­ra­no je bes­po­vrat­nih 266,5 mi­li­ju­na ku­na, Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost osi­gu­rao je 73 mi­li­ju­na ku­na dok će pre­os­ta­li dio osi­gu­ra­ti Za­dar­ska žu­pa­ni­ja, gra­do­vi i op­ći­ne na po­dru­čju Za­dar­ske i juž­nog di­je­la Lič­ko­senj­ske žu­pa­ni­je. Na­kon pot­pi­si­va­nja Ugo­vo­ra o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va, pot­pi­san je i pr­vi ugo­vor o jav­nim us­lu­ga­ma za pru­ža­nje us­lu­ga sa­vje­to­va­nja u od­no­si­ma s jav­noš­ću, za­vr­še­ni su i pos­tup­ci jav­ne na­ba­ve za us­lu­ge nad­zo­ra, kao i za us­lu­ge teh­nič­ke po­mo­ći za iz­grad­nju Cen­tra, te će s oda­bra­nim iz­vo­đa­či­ma usko­ro pot­pi­sa­ti i ugo­vo­ri. Ci­lje­vi pro­jek­ta su us­pos­tav­lja­nje cje­lo­vi­tog sus­ta­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom u Za­dar­skoj i di­je­lu Lič­ko­senj­ske žu­pa­ni­je, sma­nje­nje štet­nih utje­ca­ja na oko­liš i us­pos­ta­va sa­mo­odr­ži­vog fi­nan­ci­ra­nja sus­ta­va gos­po­da­re­nja ko­mu­nal­nim ot­pa­dom.

Iz EU je osi­gu­ra­no je 266 mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.