Li­de­ri smo na po­dru­čju ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti

Želj­ko Ko­lar, žu­pan Kra­pin­sko-za­gor­ske žu­pa­ni­je, is­ti­če ka­ko je Žu­pa­ni­ja pr­va u Hr­vat­skoj is­ko­ris­ti­la bes­po­vrat­na sred­sta­va iz fon­da ELENA i pri­pre­mi­la ve­li­ku inves­ti­ci­ju pu­tem pro­jek­ta NEWLIGHT SLIJEDI FA­ZA POKRETANJA INVES­TI­CI­JE Pro­jekt NEWLIGHT u Krap

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Na raz­go­vo­ru sa žu­pa­nom Želj­kom Ko­la­rom doz­na­li smo ka­ko se Kra­pin­sko­za­gor­ska žu­pa­ni­ja naš­la na pr­vom mjes­tu u Hr­vat­skoj ka­da su u pi­ta­nju fi­nan­cij­ski vri­jed­ni i ve­li­ki pro­jek­ti ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti.

Ko­li­ko je taj seg­ment bi­tan za Žu­pa­ni­ju?

Po­dru­čje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i ko­ri­šte­nja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je je­dan su od bit­nih pri­ori­te­ta dje­lo­va­nja Žu­pa­ni­je. Upra­vo kroz ra­ci­onal­no ko­ri­šte­nje žu­pa­nij­skih re­sur­sa i ak­tiv­nim dje­lo­va­njem na vlas­ti­tom po­dru­čju cilj nam je po­tak­nu­ti i dru­ge ka­ko na lo­kal­noj ta­ko i na na­ci­onal­noj ra­zi­ni da dje­lu­ju ener­get­ski odr­ži­vo.

Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja tre­nut­no pro­vo­di je­dins­tve­ni pro­jekt re­kons­truk­ci­je jav­ne ra­s­vje­te. Ot­kud ide­ja o po­kre­ta­nju, tko su­dje­lu­je i ko­ji su nje­go­vi ci­lje­vi?

Na jav­nu ra­s­vje­tu na­ši gra­do­vi i op­ći­ne tro­še i do 10 pos­to svo­jih pro­ra­ču­na – sred­stva ko­ja se mo­gu po­tro­ši­ti na ško­le, udru­ge ili po­ti­ca­nje za­poš­lja­va­nja. Kra­pin­sko­za­gor­ska žu­pa­ni­ja kao pr­va u Hr­vat­skoj (za­jed­no sa Za­gre­bač­kom žu­pa­ni­jom) is­ko­ris­ti­la je mo­guć­nos­ti bes­po­vrat­nih eu­rop­skih sred­sta­va iz fon­da ELENA i pri­pre­mi­la ve­li­ku inves­ti­ci­ju pu­tem pro­jek­ta NEWLIGHT ko­ja će pot­pu­no pro­mi­je­ni­ti sta­nje jav­ne ra­s­vje­te na na­šem po­dru­čju. Na­kon te­me­lji­te pri­pre­me (iz­ra­da ener­get­skih pre­gle­da, pri­pre­ma fi­nan­cij­skih ana­li­za i do­ku­men­ta­ci­je, ugo­vo­ri, natječaji i sl.), do kra­ja 2017. i u 2018. go­di­ni slijedi fa­za pokretanja inves­ti­ci­je či­ja vri­jed­nost na po­dru­čju 28 za­gor­skih gra­do­va i op­ći­na iz­no­si pre­ko 5 mi­li­ju­na eura.

Na­kon ovak­vog za­le­ta, ko­ji su vam pla­no­vi za bu­duć­nost?

Po­seb­na paž­nja po­sve­ću­je se sek­to­ru zgra­dar­stva od­nos­no objek­ti­ma u nad­lež­nos­ti Žu­pa­ni­je gdje se uz pri­mje­nu du­go­roč­nog pla­ni­ra­nja ener­get­ski sa- ni­ra­ju pri­je sve­ga os­nov­no­škol­ske us­ta­no­ve i škol­ske dvo­ra­ne, ali i dru­gi jav­ni objek­ti. U ovom tre­nut­ku, ak­tu­al­ni su pro­jek­ti ener­get­ske ob­no­ve obje­ka­ta za čak če­ti­ri os­nov­ne ško­le OŠ Za­bok, OŠ Pre­gra­da, OŠ Hum na Su­tli i OŠ Đur­ma­nec. Za na­ve­de­ne ško­le pot­pu­no je pri­prem­lje­na do­ku­men­ta­ci­ja i us­pješ­no iz­vr­še­na pri­ja­va za fi­nan­ci­ra­nje ka­ko bi mo­gla za­po­če­ti kom­plet­na ob­no­va (gra­đe­vin­ski, elek­tro i stro­jar­ski ra­do­vi) ukup­ne vri­jed­nos­ti inves­ti­ci­je pre­ko 25 mi­li­ju­na ku­na. Ovim iz­no­som inves­ti­ci­je Kra­pin­sko­za­gor­ska žu­pa­ni­ja de­fi­ni­tiv­no se svr­sta­va me­đu žu­pa­ni­je ko­je naj­vi­še ula­žu u ob­no­vu škol­skih zgra­da, a ti­me i u kva­li­te­tu ško­lo­va­nja na­še dje­ce.

PD

Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja se po­seb­no is­ti­če po svo­joj ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti. Po­seb­na paž­nja po­sve­ću­je se sek­to­ru zgra­dar­stva, ka­že žu­pan Ko­lar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.